logo

Quyết định điều động và bổ nhiệm

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 23-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1540 Lượt xem

 

UBND TỈNH …………….
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: ………../QĐ-SGD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……………., ngày…tháng…năm… 

tai-ve

Quảng cáo

QUYẾT ĐỊNH

    Về việc điều động và bổ nhiệm

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Căn cứ…………………………(1)…………….………………………..;

Căn cứ…………………………(1)………….…………………………..;

Quảng cáo

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông (bà)…………..(2)…………., ……(3)………. đến nhận công tác tại …….(4)…..trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ…….(5)…….;

Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày ……. tháng ……năm …………

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra; Thủ trưởng ……..(3)….., Thủ trưởng ………(4)………,Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông (bà) ….(2)…chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                                                    

– Như Điều 3;

– Sở Nội vụ (để b/c);

– ………….(6)…………….;

– Lưu: VT, TCCB, (7).

GIÁM ĐỐC (8)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn