Mẫu thông báo và cách viết mẫu thông báo chi tiết

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 10-04-2023 |
 • Biểu mẫu , |
 • 5056 Lượt xem

Mẫu thông báo là gì? Mẫu thông báo và cách viết mẫu thông báo. Mẫu thông báo nội bộ là mẫu văn bản thường được sử dụng trong nội bộ của công ty hoặc doanh nghiệp, với nội dung và mục đích đa dạng, mô típ trình bày quy chuẩn. Trong bài viết này, Luật Hùng Sơn sẽ cập nhật những mẫu thông báo nội bộ mới nhất, cùng xem nhé!

Yêu cầu nội dung của mẫu thông báo

Mẫu thông báo nội bộ công ty cần phải có đầy đủ các nội dung, bao gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ; Địa danh, ngày tháng năm ra thông báo; Tên cơ quan ban hành thông báo; Tên của thông báo, trích yếu nội dung; Nội dung chính của thông báo; Ký đóng dấu cơ quan; Nơi nhân.

Thực tế, một văn bản thông báo luôn được xây dựng theo một bố cục và hình thức nhất định. Ví dụ như mở đầu thông báo phải có đầy đủ thông tin về quốc hiệu, tiêu ngữ. Tiếp đó là ngày tháng năm ra thông báo để những đối tượng tiếp nhận thông báo nắm bắt được về thời gian ban hành. Đối với phần tên của thông báo, người soạn văn bản phải ghi chi tiết thông báo này là thông báo về vấn đề gì (có thể là về thông báo nghỉ lễ, tế; hoặc thông báo nhân sự mới,…).

Đối với phần nội dung chính của thông báo, người soạn thảo cần phải ghi cụ thể người nhận là ai (cá nhân hay tập thể). Tiếp đó, phải đưa ra các căn cứ để bản thông báo có tính chính thống, đúng quy định, thuyết phục người nhận hơn. Ví dụ như: Căn cứ theo lịch nghỉ tết của nhà nước, hoặc là căn cứ theo quyết định của Ban giám đốc công ty, căn cứ vào văn bản pháp luật…

Tiếp đó, phần nội dung thông báo này sẽ kéo dài trong thời gian từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu? Ví dụ như nếu thông báo về lịch nghỉ tết dương lịch thì toàn thể cán bộ nhân viên sẽ được nghỉ từ ngày nào đến ngày nào để họ nắm thông tin và thực hiện một cách nhất quán.

Cách viết mẫu thông báo

Thông thường, một văn bản thông báo nội bộ sẽ được chia làm 3 phần, cụ thể như sau:

 • Phần đầu: Phải ghi đầy đủ các thông tin như quốc hiệu, tiêu ngữ, và tên cơ quan ban hành thông báo. Đồng thời, phải có thông tin về ngày tháng năm lập ra thông báo.
 • Phần tên thông báo: Sử dụng câu từ ngắn gọn, phản ánh khái quát nội dung của văn bản thông báo
 • Phần nội dung: Phải nên ra các căn cứ khi đưa ra thông báo; Người nhận thông báo là ai? Đối với những bản thông báo có nội dung dài thì nên chia thành các điều và các mục nhỏ để người đọc dễ nắm bắt thông tin.
 • Phần kết: Bổ sung đầy đủ các thông tin về nơi nhận, đơn vị soạn thảo, ghi chú, ký và đóng dấu.

Những điều nên tránh khi viết mẫu thông báo

 • Sử dụng những câu văn 1 nghĩa, tránh dùng câu văn đa nghĩa, gây khó hiểu cho người đọc. Câu văn cần ngắn gọn, súc tích.
 • Kiểm tra thật kỹ văn bản trước khi gửi đi, văn bản thông báo nội bộ công ty không được phép sai chính tả.
 • Bố cục trình bày của thông báo phải theo quy chuẩn nhất quán.
 • Nội dung thông báo phải truyền tải đầy đủ thông điệp chính, hướng đến đối tượng nào? căn cứ vào đâu? thời gian thực hiện…

Các mẫu thông báo trong công ty mới nhất

Dưới đây là những mẫu thông báo nội bộ công ty 2021 ngắn gọn nhưng gói đầy đủ nội dung mà các công ty, doanh nghiệp thường hay sử dụng. Cùng tham khảo nhé!

Mẫu 1: Mẫu thông báo nội bộ chung

tai-ve

 CÔNG TY ……………

TÊN ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./20…/TB/TÊN ĐƠN VỊ

……………., ngày……….tháng……….năm………

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v……………………………………………………………….

 

(1)……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….. /.

Nơi nhận:

– ………………..;

– Lưu …… .

(2) ĐƠN VỊ  SOẠN THẢO

Ghi chú:

(1): Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.

(2): Quyền hạn của người ký: Lãnh đạo Công ty, hoặc tên phòng ban ký nhận.

Chữ in hoa cỡ chữ 12, đứng đậm.

TÊN CƠ QUAN ……….. (1)
…………………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………………….

……………….., ngày…….tháng……năm…….

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về ……………………(2)……………………….

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………. (3)………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:
– Như trên
– …………..;
– Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1. Dùng cho các cơ quan, đơn vị để thông tin về nội dung và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; truyền đạt kịp thời các quyết định của cấp trên.

Sau khi thông báo nếu cần thì ra văn bản pháp quy (Quyết định, Chỉ thị) để cấp dưới thực hiện. Không dùng hình thức thông báo để thay văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của cơ quan.

2. Tóm tắt nội dung thông báo (về việc gì, cuộc họp, buổi làm việc…).

3. Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.

Mẫu 2: Mẫu thông báo về nội dung, kết quả hoạt động của công ty/doanh nghiệp

TÊN CƠ QUAN ……….. (1)
…………………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………………………………. ……………….., ngày…….tháng……năm…….

THÔNG BÁO

Về ……………………(2)……………………….

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………. (3)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
– Như trên
– …………..;
– Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1. Dùng cho các cơ quan, đơn vị để thông tin về nội dung và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; truyền đạt kịp thời các quyết định của cấp trên.

Sau khi thông báo nếu cần thì ra văn bản pháp quy (Quyết định, Chỉ thị) để cấp dưới thực hiện. Không dùng hình thức thông báo để thay văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của cơ quan.

2. Tóm tắt nội dung thông báo (về việc gì, cuộc họp, buổi làm việc…).

3. Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.

Mẫu 3: Mẫu thông báo bổ nhiệm nhân sự mới

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số:………

Ngày ……. tháng ……. năm……..

THÔNG BÁO

V/v Bổ nhiệm nhân sự mới

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Công ty xin thông báo với nội dung như sau:

1. Bổ nhiệm nhân sự mới đối với ông/bà:……………

Chức vụ: ……………………………

2. Thời gian: Kể từ ngày ..…/……/……

Đề nghị các phòng ban có liên quan hỗ trợ cho ông/bà …….. trong quá trình nhận nhiệm vụ!

Trân trọng!

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
– Như trên

– …………..;

– Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư)

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 4: Mẫu thông báo nghỉ lễ/tết

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số:……… Ngày … tháng … năm…

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2020

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian nghỉ lễ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian trở lại làm việc: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Những bộ phận bắt buộc phải bố trí nhân viên làm việc xuyên tết gồm:……………………………………………………………………………………………………………………………

Những cán bộ nhân viên đi làm ngày lễ được hưởng các chế độ, quyền lợi theo Nội quy và quy chế trả lương của công ty. Đề nghị các trưởng bộ phận, đơn vị gửi lại danh sách cán bộ nhân viên đi làm vào ngày lễ đến phòng Hành chính – Nhân sự trước 15h00 ngày ……

Các chế độ thưởng tế và qùa tết sẽ được phát cho cán bộ nhân viên vào ngày………
Yêu cầu tất cả các phòng ban, các bộ phận thực hiện việc vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc và niêm phong hồ sơ thiết bị cần thiết trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
– Như trên

– …………..;

– Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư)

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 5: Mẫu thông báo về chấm dứt hợp đồng lao động

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số:……… Ngày … tháng … năm…

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi: Ông/bà ………………………

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày ….. tháng ….. năm …… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty ………………và ông/bà ………………… (sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo với nội dung như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà:……………

Chức vụ: ……………………………

2. Thời gian: Kể từ ngày ..…/……/……

3. Lý do: …………………………………………

Trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động có nghĩa vụ phải bàn giao lại toàn bộ các tài sản, tài liệu, công việc đã và đang thực hiện cho Phòng ……………

Đề nghị người lao động phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định cùng sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng!

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
– Ông/bà: …………(thực hiện);

– Phòng:………(thực hiện);

– Lưu: VT.

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu thông báo nội bộ công ty/doanh nghiệp là một loại văn bản cần có. Việc quy định mẫu văn bản này nhất quán và chuẩn chỉnh sẽ góp phần hệ thống hóa cơ cấu công ty/doanh nghiệp của bạn một cách chuyên nghiệp hơn. Nếu còn điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ theo hotline 1900 6518 để được giải đáp nhé!

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn