Mẫu quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 31-05-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 4054 Lượt xem

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc, mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty tnhh, quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty tnhh 1 thành viên, quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, bổ nhiệm phó tổng giám đốc, quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc.

Quảng cáo

Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc? phó tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Mẫu quyết định bổ nhiệm này được sử dụng để công bố chính thức người được bổ nhiệm lên chức vụ mới là phó giám đốc công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.


tai-ve

CÔNG TY ………………..
Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

…………….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………….

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………………………….. ;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………………………………………………………. ;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………

CMND/Thẻ căn cước công dân  số:……………… Nơi cấp:…………………….. Ngày cấp:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

– Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Ông/Bà ……………………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Quảng cáo

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

                                Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Mẫu 2: Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty TNHH MTV

CÔNG TY TNHH………….

Số:…../QĐ-……….

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày …. tháng … năm …..

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

 CÔNG TY TNHH…

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;

– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

– Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………

– Sinh ngày ……………………………………………………………………………………………………………………

– Dân tộc ………………………………………………………………………………………………………………………

– CMND/Thẻ căn cước công dân số: …………………… Do…………………. Cấp ngày……………………

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………….

– Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………….

Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ……….theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3: Ông/Bà ………………………. và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn