Hợp đồng nguyên tắc bảo lãnh phát hành trái phiếu

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 12-04-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 700 Lượt xem

Hợp đồng nguyên tắc bảo lãnh phát hành trái phiếu là biểu mẫu hợp đồng của tổ chức bảo lãnh và cơ quan phát hành trái phiếu. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Số:…/HĐBL

– Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

– Căn cứ Thông tư số 111/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước;

– Căn cứ Thông báo số… ngày… của Kho bạc Nhà nước thông báo về việc tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu đợt…/năm…

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại…

Chúng tôi gồm:

I. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là Bên phát hành)

– Tên tổ chức phát hành:

– Địa chỉ:

– Tài khoản ngân hàng số:…                                Tại:…

– Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

II. Tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính

1. Tổ chức bảo lãnh chính thứ nhất

– Tên tổ chức bảo lãnh chính:

– Địa chỉ:

– Tài khoản ngân hàng số:…                                 Tại:…

– Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

2. Tổ chức bảo lãnh chính thứ hai

– Tên tổ chức bảo lãnh chính:

Quảng cáo

– Địa chỉ:

– Tài khoản ngân hàng số:…                                 Tại:…

– Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

3. Tổ chức bảo lãnh chính thứ ba

– Tên tổ chức bảo lãnh chính:

– Địa chỉ:

– Tài khoản ngân hàng số:…                                 Tại:…

– Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

4. ….

Sau khi thống nhất, Bên phát hành và tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính cùng nhau ký kết Hợp đồng nguyên tắc bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các điều khoản, điều kiện dự kiến của trái phiếu

1. Mệnh giá trái phiếu:

2. Kỳ hạn trái phiếu:

3. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

4. Đồng tiền phát hành, thanh toán:

Điều 2. Tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính lựa chọn thành viên của tổ hợp bảo lãnh/đồng bảo lãnh, báo cáo Bên phát hành trong vòng… ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng nguyên tắc có hiệu lực.

Điều 3. Các cam kết khác…

Điều 4. Khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

– Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập … bản có giá trị như nhau, Bên phát hành và bên bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính mỗi bên giữ một (01) bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BẢO LÃNH CHÍNH THỨ NHẤT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BẢO LÃNH CHÍNH THỨ HAI
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BẢO LÃNH CHÍNH THỨ BA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn