logo

Tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2237 Lượt xem

Tờ trình đề nghị khen thưởng là mẫu tờ trình được ban hành theo thông tư 22/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo duc.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Mẫu số 1

(TÊN ĐƠN VỊ)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:     /TTr-TÊN ĐƠN VỊ

………, ngày   tháng   năm

TỜ TRÌNH

Về việc………………………………..

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông tư số  22/2018/TT-BGDĐT ngày  28  tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ báo cáo thành tích của các cá nhân;

Đơn vị… đã xét chọn và kính trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho … cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:

1. Cá nhân trong ngành Giáo dục: … người, trong đó:

Quảng cáo

– Đang làm việc: … người;

– Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: … người.

2. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục, đào tạo: … người.

3. Cá nhân người nước ngoài: … người

(có danh sách kèm theo)./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Tên đơn vị

DANH SÁCH

Các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
(Kèm theo Tờ trình số:     /TTr-Tên đơn vị ngày… tháng…. năm…)

TT Giới Học hàm, học vị
(nếu có)
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
(không viết tắt)
Số năm công tác trong ngành giáo dục Đang công tác tại vùng khó khăn
Ví dụ:
1. Ông

PGS.TS

Nguyễn Văn A Giảng viên, khoa …, Trường Đại học …

20

2. Nguyễn Thị B Giáo viên, Trường Tiểu học …

15

5

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn