Tờ khai đăng ký thuế được sử dụng nhiều nhất

 • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
 • 11-09-2023 |
 • Biểu mẫu , |
 • 337 Lượt xem

Trong hoạt động kinh doanh, chúng ta vẫn thường nhắc đến Tờ khai đăng ký thuế. Và dưới đây Luật Hùng Sơn sẽ làm rõ vấn đề liên quan đến mẫu tờ khai đăng ký thuế được sử dụng nhiều nhất.

Quảng cáo

Mẫu tờ khai đăng ký thuế mới nhất   

Mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác là đơn vị độc lập, đơn vị chủ quản (theo Mẫu số 01-ĐK-TCT) ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT BTC về đăng ký thuế

———————————-

Dành cơ quan thuế ghi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Mẫu số: 01-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)
Ngày nhận tờ khai:

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
Nơi nhận: Tổ chức SXKD Tổ chức không kinh doanh Tổ chức được hoàn thuế Hợp đồng dầu khí Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu
     
  MÃ SỐ THUẾ Dành cho cơ quan thuế ghi DÙNG CHO TỔ CHỨC
 
     

 

1. Tên người nộp thuế

 

2. Địa chỉ trụ sở chính 3. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)
2a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:
2b. Phường/Xã/Thị trấn: 3b. Phường/Xã/Thị trấn:
2c. Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 3c. Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
2d. Tỉnh/ Thành phố: 3d. Tỉnh/ Thành phố:
2e. Điện thoại: / Fax: 3e. Điện thoại: / Fax:
Email: Email:

 

4. Quyết định thành lập 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp
4a. Số quyết định: 5a. Số:
4b. Ngày ký quyết định: …/…/…… 5b. Ngày cấp: …/…/……
4c. Cơ quan ra quyết định: 5c. Cơ quan cấp:

 

6. Đăng ký xuất nhập khẩu 7. Ngành nghề kinh doanh chính
 Có Không

 

8. Vốn điều lệ 9. Ngày bắt đầu hoạt động: ……/……/…………
8.1. Vốn trong nước:  
8.1a. Vốn nhà nước: Tỷ trọng: %
8.1b. Vốn tư nhân Tỷ trọng: %
8.2. Vốn nước ngoài Tỷ trọng: %
8.3. Vốn khác Tỷ trọng: %
10. Loại hình kinh tế
 Công ty cổ phần Công ty hợp danh Hợp tác xã Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN
 Công ty TNHH Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài Tổ hợp tác Đơn vị vũ trang
 Doanh nghiệp tư nhân Tổ chức là thương nhân biên giới Đơn vị sự nghiệp Loại hình khác

 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

 Độc lập Phụ thuộc

12. Năm tài chính Áp dụng từ ngày …/…

đến ngày …/…

 

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp 14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN
13a. Mã số thuế:

13b. Tên đơn vị chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp:

13c. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/ xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

14a. Tên người đại diện theo pháp luật:

14b. Chức vụ: ……….

14c. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

 CMND CCCD Hộ chiếu
 CMT biên giới Giấy thông hành Khác

Số giấy tờ:……………………………………………………….

Ngày cấp:…………………….. Nơi cấp……………………..

14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/ xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

14đ. Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/ xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

14e. Thông tin khác

Điện thoại: /Fax:

Email: Website:

 

15. Các loại thuế phải nộp

 Giá trị gia tăng Tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Tài nguyên Thu nhập doanh nghiệp Môn bài
 Thuế bảo vệ môi trường Phí, lệ phí Thu nhập cá nhân Thuế SDĐPNN Thuê đất Khác

 

16. Phương pháp tính thuế GTGT Khấu trừ Trực tiếp trên GTGT Trực tiếp trên doanh số Không phải nộp thuế GTT

 

17. Thông tin về các đơn vị liên quan

 Có đơn vị độc lập Có đơn vị trực thuộc Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí
 Có địa điểm kinh doanh, kho hàng trực thuộc Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài
 1. Thông tin khác
18a. Tên giám đốc/tổng giám đốc: 18c. Tên kế toán trưởng:
18b. Điện thoại liên lạc: 18d. Điện thoại liên lạc:

 

19. Tài khoản ngân hàng

 Có tài khoản ngân hàng

 

20. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có)

 Sáp nhập Hợp nhất Tách Chia Khác

Mã số thuế trước của tổ chức đó: ………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

Quảng cáo

 

 

…………, ngày… /… /……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Lưu ý: – Người nộp tờ khai đăng ký mẫu số 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT BTC là tổ chức kinh tế, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp.

– Trường hợp người nộp thuế có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì phải đóng dấu trên tờ khai này. Trường hợp người nộp thuế không có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì chưa phải đóng dấu trên tờ khai thuế. Khi người nộp thuế đến nhận kết quả phải bổ sung việc đóng dấu cho cơ quan thuế.

Nộp tờ khai bổ sung đăng ký thuế ở đâu?

Theo điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định như sau:

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).

Do đó, khi bạn nộp tờ khai bổ sung đăng ký thuế bạn sẽ nộp tại cơ quan Thuế trực tiếp quản lý mà bạn đăng ký thuế.

Thời hạn đăng ký thuế trong bao lâu?

Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày: 1. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

 1. Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 2. Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay;
 3. Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;
 4. Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế.

 

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế như thế nào?

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở chính.
 2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở.
 3. Cá nhân đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú. 

Trên đây là những vấn đề liên quan đến Tờ khai đăng ký thuế được sử dụng nhiều nhất mà được Quý khách yêu cầu. Trường hợp khách cần hỗ trợ chi tiết xin liên hệ qua hotline 19006518 của Luật Hùng Sơn.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn