logo

Thông báo nộp tiền thuê đất mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 18-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1633 Lượt xem

Người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và được xác định cụ thể trong Mẫu số 02/TMĐN: Thông báo nộp tiền thuê đất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……… /TB

…………, ngày …….. tháng ……. năm …..

 

THÔNG BÁO NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT

Quảng cáo

—————————————

I- PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ:

Căn cứ Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số …………………………./VPĐK ngày ……… tháng …….. năm 20……. của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ……………………………………….., hoặc căn cứ hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước của người nộp thuế, cơ quan Thuế thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

1. Tên người nộp thuế:
– Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền:
– Mã số thuế (nếu có): Số điện thoại:
– Ngành nghề kinh doanh:
2. Đại lý thuế (nếu có):
– Mã số thuế:
– Địa chỉ:
3. Thửa đất số: Thuộc tờ bản đồ số:
4. Loại đường/khu vực:
5. Vị trí (1, 2, 3, 4…):
6. Mục đích sử dụng đất, mặt nước thuê:
7. Nguồn gốc đất, mặt nước thuê (Nhà nước cho thuê/chuyển từ giao sang thuê…):
8. Thời hạn thuê đất, mặt nước (năm):
9. Diện tích đất, mặt nước thuê (m2):
9.1. Diện tích phải nộp tiền thuê :
9.2. Diện tích không phải nộp tiền thuê :
10. Giá đất tính tiền thuê đất (đồng/m2/năm):
11. Đơn giá thuê đất, mặt nước (%):
12. Tổng số tiền thuê đất, mặt nước phải nộp (đồng):
12.1. Số tiền phải nộp một năm  ([12.1] = [9.1] x [10] x [11]):
12.2. Số tiền phải nộp cho cả thời gian thuê đất ([12.2] = [8]x[9.1]x[10]x[11]):
13. Các khoản giảm trừ tiền thuê đất (đồng) ([13] = [13.1] + [13.2] ):
13.1. Tiền bồi thường, hồ trợ về đất được trừ:
13.2. Các khoản giảm trừ khác (nếu có):
14. Miễn, giảm tiền thuê đất:
14.1. Lý do miễn, giảm:
14.2. Số tiền miễn, giảm (đồng):
15. Số tiền thuê đất còn phải nộp ngân sách nhà nước (đồng):
15.1. Số phải nộp cho cả thời gian thuê đất ([15.1] = [12.2] – [13] – [14.2]): (áp dụng đối với trường hợp nộp một lần cho cả thời gian thuê)
(Viết bằng chữ:                                                                                                     )
15.2. Số phải nộp một năm: (áp dụng đối với trường hợp nộp hàng năm )
(Viết bằng chữ:                                                                                                        )                       
16. Địa điểm nộp:
17. Thời hạn nộp tiền: chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo này.

 

Trường hợp người nộp thuế nộp một lần tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả năm thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/5 trong năm.

 

Quá ngày phải nộp theo quy định mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0,05% (năm phần vạn) số tiền chậm nộp/ngày.

 

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với … (tên cơ quan thuế)... theo số điện thoại: ……………………. địa chỉ: ……………………………….

   (Cơ quan thuế)……….. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO

NỘP TIỀN

Ngày …. tháng …. năm …

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

 RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

II- PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT (dành cho cơ quan thu tiền):
1. Số ngày chậm nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật:
2. Số tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất (đồng):
(Viết bằng chữ:                                                                                                                                        

 Ngày …….. tháng ……… năm … 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN

    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)   

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn