logo

Quyết định về việc công nhận giám hộ

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 19-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1316 Lượt xem

Giám hộ là việc mà cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Mời quý vị cùng tham khảo nội dung của “Mẫu quyết định về việc công nhận giám hộ (bản chính)” ban hành kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP.

Quảng cáo

tai-ve

ỦY BAN NHÂN DÂN

……………………………………………..

……………………………………………..

Số:………………../QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….ngày ………tháng……….năm……….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận giám hộ

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị công nhận giám hộ của:………………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận những người có tên sau:

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..Giới tính:……………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………………………………………………………………….. Quốc tịch:……………………….

Nơi thường trú/tạm trú:………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:…………………………………………………………………………

Quảng cáo

2. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………….Giới tính:………………….

Ngày, tháng, năm, sinh:……………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………………………………………………………………………Quốc tịch:………………..

Nơi thường trú/tạm trú:………………………………………………………………………………………………………………..

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:……………………………………………………………………..

Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………..Giới tính:………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………………………………………………………………………… Quốc tịch:………………….

Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ Tư pháp-hộ tịch Ủy ban nhân dân ………………………………………… và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn