logo

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng;

 • LS. Hùng Sơn |
 • 18-02-2020 |
 • Nhóm nhãn hiệu , |
 • 10174 Lượt xem

Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; Dịch vụ nghiên cứu công nghiệp, dịch vụ phân tích công nghiệp và dịch vụ thiết kế công nghiệp; Dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng; Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.

STTTên sản phẩm tiếng AnhTên sản phẩm tiếng Việt
1420008Analysis for oil-field exploitationPhân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ
2420036Architectural consultancy [16]Tư vấn kiến trúc
3420011Architectural services [15]Dịch vụ kiến trúc
4420132Authenticating works of artXác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật
5420017Bacteriological researchNghiên cứu về vi khuẩn
6420190Biological researchNghiên cứu sinh học
7420250Business card design [19]Thiết kế danh thiếp
8420136Calibration [measuring]Kiểm định [đo lường]
9420228Cartography services [14]Dịch vụ bản đồ
10420007Chemical analysisPhân tích hoá học
11420031Chemical researchNghiên cứu hoá học
12420030Chemistry servicesDịch vụ ngành hoá
13420224Clinical trials [13]Thử nghiệm lâm sàng
14420229Cloud computing [14]Điện toán đám mây
15420202Cloud seedingDịch vụ làm mưa nhân tạo
16420175Computer data (Recovery of — )Khôi phục dữ liệu máy tính
17420141Computer hardware (Consultancy in the design and development of — )Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính
18420090Computer programmingLập trình máy tính
19420197Computer programs (Duplication of — )Dịch vụ sao chép chương trình máy tính
20420083Computer rentalCho thuê máy tính
21420235Computer security consultancy [16]Tư vấn bảo mật máy tính
22420201Computer software (Installation of — )Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính
23420176Computer software (Maintenance of — )Bảo trì phần mềm máy tính
24420140Computer software (Updating of —)Cập nhật phần mềm máy tính
25420204Computer software consultancyTư vấn phần mềm máy tính
26420139Computer software designThiết kế phần mềm máy tính
27420177Computer system analysisPhân tích hệ thống máy tính
28420194Computer system designThiết kế hệ thống máy tính
29420232Computer technology consultancy [15]Tư vấn công nghệ máy tính
30420206Computer virus protection services1)  Diệt virút cho máy tính;
2)  Dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút
31420061Conducting technical project studies [17]Tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật
32420038Construction draftingThiết lập các bản vẽ xây dựng
33420204Consultancy (Computer software—)Tư vấn phần mềm máy tính
34420141Consultancy in the design and development of computer hardwareTư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính
35420207Consultancy in the field of energy savingDịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng
36420203Conversion of computer programs and data, other than physical conversion [17]Chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý
37420198Conversion of data or documents from physical to electronic mediaChuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử
38420045Cosmetic researchNghiên cứu mỹ phẩm
39420240Creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services] [17]Tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]
40420199Creating and maintaining web sites for others1) Tạo lập và duy trì trang web cho người khác;
2) Tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác
41420243Data encryption services [17]Dịch vụ mã hóa dữ liệu
42420242Data security consultancy [17]Tư vấn bảo mật dữ liệu
43420048Decor (Design of interior — )Thiết kế trang trí nội thất
44420194Design (Computer system — )Thiết kế hệ thống máy tính
45420049Design (Industrial — )1) Thiết kế công nghiệp;
2) Thiết lập bản vẽ công nghiệp
46420048Design of interior decorThiết kế trang trí nội thất
47420142Designing (Dress — )Thiết kế quần áo
48420249Development of computer platforms [19]Phát triển nền tảng máy vi tính
49420210Digitization of documents [scanning]Số hoá tư liệu [quét]
50420038Drafting (Construction — )Thiết lập bản vẽ xây dựng
51420142Dress designingThiết kế quần áo
52420197Duplication of computer programsDịch vụ sao chép các chương trình máy tính
53420226Electronic data storage [14]Lưu trữ dữ liệu điện tử
54420246Electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet [17]Giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua internet
55420245Electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet [17]Giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân để phát hiện hành vi trộm danh tính qua internet
56420218Energy auditing [13]Kiểm toán năng lượng
57420207Energy-saving (Consultancy in the field of —

)

Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng
58420064EngineeringDịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu…, thiết bị điện, hoá chất….
59420208Environmental protection (Research in the field of — )Nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
60420214Evaluation of wool (Quality — )Định giá chất lượng hàng len
61420167Exploration (Underwater — )Thăm dò dưới nước
62420252Exploration services in the field of the oil, gas and mining industries [19]Dịch vụ thăm dò trong lĩnh vực công nghiệp dầu, khí và khai thác mỏ
63420118Geological prospecting1)  Thăm dò địa chất;
2)  Khảo sát địa chất
64420119Geological researchNghiên cứu địa chất
65420062Geological surveysTrắc địa địa chất
66420144Graphic arts design [13]Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật
67420258Graphic design of promotional materials [19]Thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo
68420211Handwriting analysis [graphology]Phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]
69420200Hosting computer sites [web sites]Cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]
70420049Industrial design1) Thiết kế công nghiệp;
2) Thiết lập bản vẽ công nghiệp
71420221Information technology [IT] consultancy [14]Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin
72420230Information technology services provided on an outsourcing basis [20]Dịch vụ công nghệ thông tin được cung cấp trên nền tảng thuê ngoài
73420201Installation of computer softwareDịch vụ cài đặt phần mềm máy tính
74420237Interior design [16]Thiết kế nội thất
75420241Internet security consultancy [17]Tư vấn bảo mật internet
76420217Laboratory (Scientific — ) servicesDịch vụ phòng thí nghiệm khoa học
77420079Land surveyingKhảo sát, đo đạc đất đai
78420199Maintaining (Creating and — ) web sites for others1) Tạo lập và duy trì trang web cho người khác;
2) Tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác
79420176Maintenance of computer softwareBảo dưỡng phần mềm máy tính
80420058Material testingDịch vụ thử nghiệm vật liệu
81420101Mechanical researchNghiên cứu về cơ khí
82420257Medical research [19]Nghiên cứu y học
83420076Meteorological information [15]Thông tin khí tượng
84420215Monitoring of computer systems by remote accessGiám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa
85420244Monitoring of computer systems for detecting unauthorized access or data breach [17]Giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu
86420239Monitoring of computer systems to detect breakdowns [17]Giám sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố
87420225Off-site data backup [14]Sao lưu dữ liệu off-site
88420095Oil prospectingThăm dò dầu mỏ
89420008Oil-field exploitation (Analysis for — )Phân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ
90420063Oil-field surveysKhảo sát mỏ dầu
91420042Oil-well testingKiểm tra giếng dầu
92420050Packaging designThiết kế bao bì
93420248Platform as a service [PaaS] [18]Dịch vụ nền tảng [PaaS]/Nền tảng như là dịch vụ [PaaS]
94420118Prospecting (Geological — )1)  Thăm dò địa chất;
2)  Khảo sát địa chất
95420095Prospecting (Oil — )Thăm dò dầu mỏ
96420206Protection services (Computer virus — )1) Dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút
2) Diệt vi rút cho máy tính
97420227Providing information relating to computer technology and programming via a web site [20]Cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web
98420212Providing scientific information, advice and consultancy relating to carbon offsetting [20]Cung cấp thông tin khoa học, tham vấn và tư vấn liên quan đến giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit
99420209Providing search engines for the internetCung cấp công cụ tìm kiếm trên internet
100420157Quality control1)  Kiểm soát chất lượng;
2)  Kiểm tra chất lượng
101420213Quality evaluation of standing timberĐánh giá chất lượng cây làm gỗ
102420175Recovery of computer dataDịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính
103420083Rental (Computer — )Cho thuê máy tính
104420159Rental of computer softwareCho thuê phần mềm máy tính
105420259Rental of meters for the recording of energy consumption [20]Cho thuê máy đo để ghi lại mức tiêu thụ năng lượng
106420205Rental of web servers1)  Cho thuê máy chủ đặt web
2)  Cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử
107420190Research (Biological — )Nghiên cứu sinh học
108420119Research (Geological — )Nghiên cứu địa chất
109420161Research and development of new products for others [13]Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác
110420208Research in the field of environmental protectionDịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
111420254Research in the field of building constructionNghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công
[19]trình
112420096Research in the field of physics [19]Nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý
113420255Research in the field of telecommunications technology [19]Nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông
114420256Research in the field of welding [19]Nghiên cứu trong lĩnh vực hàn
115420251Scientific and technological research in the field of natural disasters [19]Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thiên tai
116420253Scientific and technological research relating to patent mapping [19]Nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến lập bản đồ sáng chế
117420222Scientific research [13]Nghiên cứu khoa học
118420209Search engines (Providing — ) for the internetCung cấp công cụ tìm kiếm trên internet
119420223Server hosting [13]Dịch vụ lưu trữ trên máy chủ
120420205Servers (Rental of Web — )1) Cho thuê máy chủ đặt web;
2) Cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử
121420159Software (Rental of computer — )Cho thuê phần mềm máy tính
122420140Software (Updating of computer —)Cập nhật phần mềm máy tính
123420220Software as a service [SaaS] [13]Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]
124420139Software design (Computer — )Thiết kế phần mềm máy tính
125420247Software development in the framework of software publishing [18]Phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm
126420165Styling [industrial design]Dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp
127420193SurveyingTrắc địa
128420062Surveys (Geological — )1)  Trắc địa địa chất;
2)  Khảo sát địa chất
129420063Surveys (Oil-field — )Khảo sát mỏ dầu
130420236Technical writing [16]Soạn thảo tài liệu kỹ thuật
131420231Technological consultancy [15]Tư vấn công nghệ
132420040Technological research [19]Nghiên cứu công nghệ
133420233Telecommunications technology consultancy [15]Tư vấn công nghệ viễn thông
134420058Testing (Material — )Thử nghiệm vật liệu
135420109Textile testingThử nghiệm vải
136420167Underwater explorationTh¨m dß dưới nước
137420238Unlocking of mobile phones [17]Mở khóa điện thoại di động
138420192Urban planningDịch vụ lập quy hoạch đô thị
139420261User authentication services using single sign- on technology for online software applications [20]Dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ đăng nhập một lần cho các ứng dụng phần mềm trực tuyến
140420260User authentication services using technology for e-commerce transactions [20]Dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử
141420195Vehicle roadworthiness testingThử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường)
142420216Water analysisPhân tích nước
143420234Weather forecasting [15]Dự báo thời tiết
144420219Web site design consultancy [13]Tư vấn thiết kế trang web
145420132Works of art (Authenticating — )Xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


  Có thể bạn quan tâm

  Video tư vấn pháp luật

  Hotline
  Top