Mẫu tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 31-05-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 4593 Lượt xem

Mẫu tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại là văn bản do cá nhân/tổ chức soạn thảo gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết xem xét, thực hiện việc đánh giá xếp loại cho cá nhân/tập thể được đề xuất. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:…/….

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị đánh giá xếp loại

-Căn cứ….

 Kính gửi: -(Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết)

Thực hiện Quyết định/Quy định/Nghị quyết………(Ghi rõ văn bản) về việc đánh giá, xếp loại……………(cá nhân/ tập thể được xem xét đánh giá, xếp loại). …………………………. (Đơn vị đề xuất) đề nghị…………………….(Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) đánh giá xếp loại ………………………… (cá nhân/ tập thể) như sau:

  1. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG/NĂM/GIAI ĐOẠN…

1.Ưu điểm

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

2.Nhược điểm

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

  1. ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

Dựa trên:

  1. Kết quả lấy ý kiến của cá nhân/tập thể tại cơ quan/tổ chức
  2. Các thành tích mà cá nhân/ tập thể đã đạt được

3…………..

Danh sách cụ thể về cá nhân/tập thể cụ thể như sau:

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ THÀNH TÍCH
1
2

Kính đề nghị…………………….. (Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) xem xét, đánh giá và xếp loại./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn