logo

Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 18-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 872 Lượt xem

Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin cá nhân người nhận thông báo, mã số thuế, nội dung của bản thông báo… Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỤC THUẾ…………………..

(CHI CỤC THUẾ)………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Số: …………… /TB-CT (CCT)

Ngày……….tháng ……..năm ……..

THÔNG BÁO

Nộp thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Ông/ Bà …………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ tờ khai thuế của…………………………….nộp ngày…………………………………;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn)……………và xét đề nghị của Đội thuế…………………………….Tổ nghiệp vụ,

Chi cục Thuế………………………………thông báo số tiền thuế thu nhập cá nhân ông (bà) phải nộp như sau:

I. THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP CẢ NĂM

1. Thu nhập chịu thuế: ……………………..đồng.

Ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

2. Số thuế phải nộp cả năm: ………………. đồng.

Ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Số thuế trên được khoán ổn định cho cả năm

II. SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP TỪNG QUÝ

1. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng quý:

Quý Số thuế phải nộp
Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV

Nộp theo chương ……..khoản……….tiểu mục……..

2. Thời hạn nộp thuế quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của quý

3. Địa điểm nộp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Nộp cho uỷ nhiệm thu: Tên uỷ nhiệm thu, địa chỉ ……………………………………………………………………..

Nộp tại kho bạc……………………………………, địa chỉ …………………………………………………………………….

Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này vào NSNN thì Ông/ Bà phải chịu phạt chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nếu có vướng mắc, đề nghị Ông/ Bà liên hệ với cơ quan thuế………….. theo số điện thoại: ………………………. địa chỉ: …………………………….để được hướng dẫn cụ thể.

Chi cục Thuế………………. thông báo để Ông/ Bà được biết và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO

NỘP TIỀN

Ngày … tháng …. năm ….

(Ký, ghi rõ họ tên)

          THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn