logo

Mẫu thông báo nộp thuế mới nhất

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 18-05-2019 |
 • Biểu mẫu , |
 • 2979 Lượt xem

Mẫu thông báo nộp thuế là mẫu thông báo của cơ quan thuế, chi cục thuế gửi tới hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương thức khoán về việc nộp thuế của cá nhân, hộ gia đình đó. Trong thông báo ghi rõ số thuế phải nộp, nơi nộp thuế và các loại thuế phải nộp trong năm. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Mẫu số: 03/THKH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỤC THUẾ………

CHI CỤC THUẾ ……..

Số:…………………………….

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

(Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân

 nộp thuế theo phương pháp khoán)

Kính gửi:………………………………………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………….

Địa chỉ nhận thông báo:…………………………………………………….

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Căn cứ Tờ khai thuế của………………………….. nộp ngày…………………………………….

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn)…………………………..

và xét đề nghị của Đội thuế……………………………….. , Tổ nghiệp vụ;

Chi cục thuế……………………………………… thông báo:

 1. Số thuế môn bài phải nộp năm nay/ 6 tháng cuối năm:

(Phần nội dung thuế môn bài được thông báo trong Thông báo thuế đầu năm hoặc tháng có phát sinh thuế môn bài mới)

 1. Số thuế phải nộp một tháng của năm là:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế Số tiền
(1) (2) (3)
1 Thuế Tiêu thụ đặc biệt
2 Thuế GTGT
3 Thuế Tài nguyên
4 Phí bảo vệ môi trường
Tổng thuế khoán:

Số thuế trên được khoán ổn định cho các tháng trong năm…………………………………

 • Hộ nộp khoán phải nộp số thuế trên vào NSNN hàng tháng, hạn cuối cùng nộp thuế mỗi tháng ngày cuối cùng của tháng.
 • Trường hợp hộ nộp thuế khoán muốn nộp thuế một lần cho cả quý (số thuế 1 tháng x3) thì hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu quý.
 1. Nơi nộp thuế khoán:

Nộp cho uỷ nhiệm thu: Tên uỷ nhiệm thu, địa chỉ…………………………..

Nộp tại trụ sở cơ quan thuế:……………………. địa chỉ………………………….

Nộp tại kho bạc: …………………………………….. địa chỉ………………………….

 

 •   Thuế Môn bài:               Tài khoản:…………………………………………….
 • Thuế TTĐB:                  Tài khoản:……………………………………………
 • Thuế GTGT:                  Tài khoản:……………………………………………

Quá thời hạn nộp thuế nói trên nếu người nộp thuế không thực hiện nộp số tiền thuế theo Thông báo này thì cơ quan thuế được quyền áp dụng phạt nộp chậm. Mức phạt cho mỗi ngày chậm nộp là 0,05% tổng số tiền chậm nộp.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế…………….. theo số điện thoại:………………………………….. địa chỉ:…………………………………………………. ………………….. …

Chi cục thuế…………………………… thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT;….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

CỤC THUẾ………

CHI CỤC THUẾ ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Số: ……/TB-CCT

……..,ngày……….tháng ……..năm ……

Thông báo lần đầu trong năm

Thông báo điều chỉnh trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp thuế

(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

Kính gửi Ông/ bà …………..(tên người nộp thuế)…………….
Mã số thuế: …………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………….

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Quảng cáo

Căn cứ Tờ khai thuế của Ông/Bà….(tên người nộp thuế)… và biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) …………..…….; Xét đề nghị của Đội thuế ……………….., Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán, Đội Kê khai và Kế toán thuế;

Chi cục Thuế ….(tên cơ quan thuế)…. thông báo số tiền thuế Ông/Bà phải nộp như sau:

1. Cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân:

2. Số thuế môn bài phải nộp trong năm:………… …đồng.  Tiểu mục ……..

3. Tổng số thuế khoán phải nộp trong năm:……………………………….đồng.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế/phí Tiểu mục Số thuế/phí phải nộp
Quý I Quý II Quý III Quý IV

1

Thuế Giá trị gia tăng

2

Thuế Thu nhập cá nhân

3

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

4

Thuế Tài nguyên

5

Phí Bảo vệ môi trường

6

Thuế Bảo vệ môi trường

4. Nơi nộp thuế:

Nộp cho ủy nhiệm thu:…(Tên ủy nhiệm thu)…, địa chỉ ……………

Nộp tại trụ sở cơ quan Thuế:…………… . địa chỉ………………………

Nộp tại kho bạc: ………………………….địa chỉ…………………….

Nộp tại ngân hàng:  ………………………địa chỉ…………………….

5. Thời hạn nộp thuế

5.1. Thuế môn bài nộp chậm nhất là ngày……………………………….

5.2 Đối với các loại thuế nộp theo quý thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo này vào ngân sách nhà nước thì Ông/Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ quan thuế gửi kèm theo Thông báo lần đầu trong năm Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cơ quan thuế công khai thông tin cá nhân nộp thuế khoán trên trang thông tin điện tử ngành thuế và tại ……(địa điểm niêm yết)……………………từ ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị Ông/Bà liên hệ với …..(tên cơ quan thuế)…. theo số điện thoại: ………………. địa chỉ: …………………………………….…để được hướng dẫn cụ thể.

Chi cục Thuế ….….(tên cơ quan thuế)….thông báo để Ông/bà được biết và thực hiện./.

 

……………..,ngày…..tháng……năm….

 NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn