logo

Mẫu số 92-DS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 926 Lượt xem

Mẫu số 92-DS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là mẫu đơn yêu cầu được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu về việc giải quyết việc dân sự. Mẫu đơn yêu cầu nêu rõ thông tin người gửi, nội dung yêu cầu giải quyết.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Mẫu số 92-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: ………………………………………)(1)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ..…………………(2)

Họ tên người yêu cầu:

1(3)…………………………………………………………….. Sinh năm:…………………………………………..

Địa chỉ(4):……………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………. Fax:……………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………. (nếu có).

2…………………………………………………………….. Sinh năm:……………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………………. Fax:……………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………… (nếu có).

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5)……………………………………………….

việc như sau:………………………………………………………………………………………………………….

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:……………………………………………………………….

Quảng cáo

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:……………………………

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………………………….

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết(6):

5. Thông tin khác(7):…………………………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8):

1……………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

…………., ngày……tháng……năm…..(9)

NGƯỜI YÊU CẦU(10)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 92-DS:

(1) Ghi loại việc dân sự mà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (Ví dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,…).

(2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H).

(6) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ nơi làm việc của những người mà người yêu cầu cho rằng có liên quan đến vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản sao hay bản chính, đánh số thứ tự (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của….).

(9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn