logo

Mẫu số 26-DS: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1297 Lượt xem

Mẫu số 26-DS: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện là mẫu thông báo được tòa án nhân dân lập ra và gửi tới cá nhân, tổ chức khởi kiện để thông báo về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của người làm đơn khởi kiện, nội dung cần sửa đổi, bổ sung.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Mẫu số 26-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…../TB-TA

………, ngày…… tháng …… năm……

THÔNG BÁO

YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:(2)…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (3)………………………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: (4) ……………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………; số fax:……………………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………… (nếu có)

Tòa án nhân dân ………………………………… đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày…….tháng……năm……… của(5)……………………………………………………………………………………………………………………………..

nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện chuyển đến hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án) ngày……..tháng…..năm………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện) ……………….

Tòa án nhân dân …………………………….. đã tiến hành xem xét đơn khởi kiện và nhận thấy đơn khởi kiện của(6) …………………………….. chưa đúng quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự

Căn cứ khoản 4 Điều 189, điểm a khoản 3 Điều 191 và Điều 193 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân ………………………. yêu cầu(7)…………………………….. sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, cụ thể:(8)

-…………………………………………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong thời hạn(9) ……….. ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu(10) ……………….. không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện thì Tòa án nhân dân sẽ trả lại ……………………….(11) đơn khởi kiện.

Nơi nhận:

– Người khởi kiện;

– Lưu hồ sơ vụ án.

Thẩm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 26-DS:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của  người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(5), (6), (7), (10) và (11) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

(8) Ghi nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

(9) Ghi thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn