Mẫu Quyết định xóa kỷ luật lao động mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 21-06-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 783 Lượt xem

Xóa kỷ luật lao động là hình thức khích lệ tinh thần làm việc hiệu quả cho người bị kỷ luật. Luật Hùng Sơn cung cấp Mẫu Quyết định xóa kỷ luật lao động mới nhất hiện nay.

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY…………………

*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***********

Số: …………/QĐ – ……..

………., ngày……tháng…..năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xóa kỷ luật lao động

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……………. ngày…. tháng…..năm…… do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố………. cấp;

Căn cứ Quyết định số ………….. ngày ….. tháng ….. năm….. về việc xử lý kỷ luật lao động Ông/Bà………………………….;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH

Quảng cáo

Điều 1. Xoá kỷ luật lao động đối với Ông/Bà:…………………..……………

Chức vụ:…………………………… Đơn vị công tác: ……………………….

Kể từ ngày: ……………………………………………………………………..

Điều 2. Ông/Bà …………..………………….. được hưởng các quyền lợi:

– Vị trí công tác:…………………………………………………………………

– Lương:………………………………………………………………………….

– Trợ cấp, phụ cấp (nếu có): ………………………………………………….

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Ông/Bà……………..….;

– Phòng Hành chính Nhân sự….

– Lưu: HS, HC.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn