Mẫu quyết định về việc điều động và bổ nhiệm

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 19-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1666 Lượt xem

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu đến quý đọc giả Mẫu Quyết định bổ nhiệm mới nhất được dùng cho mọi chức vụ mà các doanh nghiệp có thể áp dụng.

Quảng cáo

tai-ve

UBND ……………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: …………..

…………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động và bổ nhiệm

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………………(1)………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động …………..(2)…………., ……(3)………. đến nhận công tác tại ………(4)……..trực thuộc Sở Công thương và bổ nhiệm giữ chức vụ………(5)………

Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày ……. tháng ……năm ………..

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở; ……….(6)……….; Trưởng các phòng ban liên quan và Ông/Bà ……….(2)………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                               

– Như Điều 2;

– Sở Nội vụ (để b/c);

– ………….(7)…………….;

– Lưu: VT, HS, ….(8)…,  Axx (9).                                                                                                                         

GIÁM ĐỐC (10)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Quảng cáo

Ghi chú:

(1) Các văn bản có liên quan.

(2) Họ và tên, chức vụ người được điều động.

(3) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức đang công tác.

(4) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức được điều động sang.

(5) Chức vụ được bổ nhiệm.

(6) Thời gian bổ nhiệm: 05 năm hoặc kéo dài thời gian đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

(7) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn