Mẫu quyết định miễn nhiệm trưởng thôn

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-06-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2488 Lượt xem

Mẫu quyết định miễn nhiệm trưởng thôn là văn bản do chủ thể có thẩm quyền tiến hành miễn nhiệm đối với trưởng thôn thuộc đơn vị hành chính lãnh thổ nơi chủ thể quản lý. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ….
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../QĐ-UBND

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm …………

QUYẾT ĐỊNH

(V/v miễn nhiệm Trưởng thôn………..)

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-……..;

Căn cứ Biên bản cuộc họp…………………………;

Căn cứ đề xuất của Ông/Bà:……………;

Quảng cáo

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định miễn nhiệm đối với Ông/Bà:………… – Giữ chức vụ: Chức vụ Trưởng thôn kể từ ngày…/…./…..

Điều 2: Theo đề xuất của Ông/ Bà:………………. Vì tính chất công việc quá nhiều và lý do sức khỏe nên không thể đảm nhận và hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao, đã được nhân dân trong thôn thông qua tại Biên bản họp thôn ngày …………….;

Điều 3: Ông/Bà thực hiện bàn giao tất cả công việc cho …………………..  trước thời gian thôi giữ chức vụ.

Điều 4: Ông/Bà:……………………. Có trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…./…../……

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– VP

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn