logo

[Cập nhật] Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông mới nhất

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 10-06-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 946 Lượt xem

Mẫu quyết định của Đại hội đồng cổ đông là mẫu văn bản quyết định do đại hội đồng cổ đông lập ra để quyết định về những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh trong công ty sau khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu nghị quyết của đại hội đồng cổ đông mới nhất sau đây:

Quảng cáo

1. Quyết định của đại hội đồng cổ đông là gì?

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, trong công ty cổ phần, đại hội đồng cổ đông công ty bao gồm tất cả cổ đông có quyền thực hiện biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần.

Tổng số cổ đông công ty có quyền thực hiện biểu quyết bao gồm các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần sau:

  • Cổ phần phổ thông: mỗi cổ phần phổ thông sẽ có một phiếu biểu quyết;
  • Cổ phần ưu đãi biểu quyết: có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông trong công ty (số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ do Điều lệ của công ty quy định cụ thể);
  • Cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền biểu quyết và không được tham dự họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Về bản chất Nghị quyết đại hội đồng cổ đông công ty là tên gọi khác của quyết định đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý về nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ phải được thông báo đến tất cả các cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn là15 ngày, kể từ ngày nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua; trong trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, website việc gửi nghị quyết đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang website thông tin điện tử của công ty.

Cổ đông có thể trực tiếp thực hiện biểu quyết hoặc được ủy quyền bằng văn bản cho một người khác biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

Cổ đông công ty được coi là tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cụ thể sau đây:

– Tham dự cuộc họp và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông;

– Ủy quyền cho một người khác tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại cuộc họp;

– Tham dự và thực hiện biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác;

– Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua hình thức gửi thư, fax hay thư điện tử.

2. Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông mới nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN

…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

——————————

Số: …/20…. Hà Nội, ngày ….. tháng……năm 20……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

—————————-

Quảng cáo

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………..

–   Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

–   Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

–   Căn cứ Điều lệ của Công ty;

–   Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số:……..ngày…../……/20…..

–   Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:………………………..

Điều 2: Sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:………………………………………………………………………..

Điều 3: Giao cho ông/bà ……… công ty tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng kinh doanh của Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– ………..;

– Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trên đây là những thông tin cơ bản về Mẫu quyết định của đại hội đồng cổ đông mới nhất trong Công ty cổ phần. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Luật Hùng Sơn. Luật Hùng Sơn tự hào là  đơn vị tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán, tư vấn hợp đồng… chuyên nghiệp nhất.

Nếu các bạn còn bất cứ vấn đề nào chưa được làm rõ, xin vui lòng liên hệ đến số Tổng đài: 19006518 sẽ được chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành giải đáp được những thắc mắc, khó khăn các bạn gặp phải một cách nhanh gọn nhất.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn