logo

[Cập nhật] Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông mới nhất

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 16-03-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1086 Lượt xem

Đại hội đồng cổ đông trong công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty. Nghị quyết đại hội đồng yêu cầu cần có những yêu cầu gi? Luật Hùng Sơn xin giới thiệu với các bạn về mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông mới nhất.

Quảng cáo

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là gì? Hình thức thông qua nghị quyết?

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần có tính quyết định lớn và có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động trong công ty. Có hai hình thức để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần đó là hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

a) Hình thức thứ nhất: biểu quyết tại cuộc họp

Trường hợp trong Điều lệ của công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được sẽ thông qua tại cuộc họp:

– Sửa đổi, bổ sung những nội dung trong Điều lệ của công ty;

– Thông qua các định hướng kế hoạch phát triển của công ty;

– Các loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại trong công ty;

– Bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát;

– Quyết định về đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị là từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty, trừ trường hợp trong Điều lệ công ty có quy định khác về tỷ lệ hoặc giá trị;

– Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của công ty;

– Tổ chức lại hoặc tiến hành thủ tục giải thể công ty.

b) Hình thức thứ hai: lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến văn bản của các cổ đông bằng có giá trị như nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Điều lệ của công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thuộc về hội đồng quản trị trong công ty.

Hội đồng quản trị trong công ty có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

– Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy sự cần thiết vì lợi ích của công ty;

– Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy để lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo trong nghị quyết và phải gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết thời gian chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu trong Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn.

Hình thức gửi phiếu trả lời

– Gửi thư. Phiếu gửi lấy ý kiến đã được cổ đông trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về địa chỉ của công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở phiếu trước khi được kiểm phiếu;

– Gửi bằng fax hoặc bằng hòm thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua địa chỉ fax hoặc thư điện tử phải được lưu giữ bí mật cho đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu được lấy ý kiến gửi về địa chỉ công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung của phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở ra trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi qua fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không được gửi về công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Kiểm phiếu trả lời

Hội đồng quản trị công ty sẽ tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của các thành viên trong Ban kiểm soát công ty hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong công ty. Các thành viên trong Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới với nhau chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của biên bản kiểm phiếu; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không khách quan, không chính xác.

Quảng cáo

Biên bản kiểm phiếu sẽ phải được gửi đến các cổ đông công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp trong công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên các trang thông tin điện tử của công ty.

Điều kiện thông qua

Trường hợp thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất là trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể sẽ do Điều lệ trong công ty quy định.

2. Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Luật Hùng Sơn xin cung cấp mẫu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông mới nhất

CÔNG TY……………….

—–o0o—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Số:……/NQ                   ……….., ngày……..tháng……năm …….

 

QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: ………………………………….

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY ……………………………

–  Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

–  Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY ………………………………………;

–  Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông CÔNG TY ……………………………………… ngày……tháng…….năm………..;

  Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thực hiện các nội dung cụ thể sau đây

1.

2.

Điều 2: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Công ty sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể:

Điều ………..: ……………………………………

Thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh: ngày…….tháng……năm …………….

Điều 3: Giao cho Ông/ Bà …………………–  Giám đốc Công ty đôn đốc, kiểm tra, thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.      

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Lưu vp CT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn