Mẫu hợp đồng mua bán tên miền

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 14-02-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1613 Lượt xem

Mẫu hợp đồng mua bán tên miền là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên bán có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu một hoặc một số tên miền nhất định mà bên bán đang sở hữu, sử dụng cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Hà Nội, ngày…tháng …năm…

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÊN MIỀN

(Số:……/HĐMB-……..)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Căn cứ…;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…… tại địa chỉ…………….., chúng tôi gồm:

Bên Bán (Bên A):

Họ và tên:………………………………………………………….. Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………….…

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:……………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………….……….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………………………….Số Fax/email (nếu có):…………….……

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà……………………………. Sinh năm:………

Chức vụ:……………………………………………. Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Nơi cư trú hiện tại:………………………………………………………………….….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………………………….

Và:

Bên Mua (Bên B):

Họ và tên:…………………………… Sinh năm:…………………………………..…

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………..…………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:…………………………………………………………….………………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………….…………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………………………….. Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………………….  Sinh năm:………

Chức vụ:……………………………………………..Căn cứ đại diện:…….………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………….………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………….……….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng…………………………..……

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng mua bán tên miền số……………. ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ  chuyển quyền sở hữu tên miền……………… của Bên A theo……………. cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm………….. với tổng giá trị là………….. VNĐ (Bằng chữ:…………………… Việt Nam Đồng). Nội dung Hợp đồng cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng Hợp đồng

Bên A đồng ý bán cho Bên B quyền sở hữu tên miền ……………………….. thuộc sở hữu của Bên A, cụ thể là Ông:…………………………  Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:………………………. Do CA……………….. cấp ngày…/…./….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

Theo Giấy chứng nhận/Giấy đăng ký/…… của………………….. ngày…../…../……

Được Bên A sử dụng/sở hữu/….. từ ngày…/…./….. đến nay.

Với số tiền là:……………………… VNĐ (Bằng chữ:…………………….. Việt Nam Đồng)

Trong thời gian từ ngày…./…../…… đến hết ngày…/…./….. tại địa điểm……………

Tên miền này có đặc điểm sau:……………………………. (đặc điểm về ý nghĩa, về ngành, nghề sử dụng,…)

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý bán tên miền đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Quảng cáo

Số tiền trên đã bao gồm:……………………………. (……..VNĐ (Bằng chữ:…………… Việt Nam Đồng)  thuế giá trị gia tăng/…)

Và chưa bao gồm:……………………………………………………………….………

Toàn bộ số tiền đã xác định ở trên sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A qua …. đợt, cụ thể từng đợt như sau:

– Đợt 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức chuyển khoản qua ngân hàng.

– Đợt 2 . Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Số tiền trên sẽ được Bên B gửi cho Bên A qua ngân hàng tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. – Ngân hàng………… có biên lai xác nhận/……… chứng minh.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng trên nếu có sự thay đổi về giá thị trường/… dẫn tới việc thay đổi/phát sinh các chi phí/…………… thì số tiền chênh lệch/phát sinh trên/… sẽ do Bên …. chịu trách nhiệm.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

Theo đó, trong thời gian……………………, Bên A có trách nhiệm thông báo về việc sử dụng tên miền…………….. (mới) thay cho tên miền………………. (đã chuyển nhượng) trên/tại……………………….. để thông báo cho chủ thể thứ 3 biết về việc Bên A sẽ chuyển quyền sở hữu tên miền……………….. cho Bên B.

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính theo các quy định/căn cứ sau: …………………

2.Địa điểm và phương thức thực hiện

Toàn bộ số giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của Bên A đối với tên miền đã được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B qua…… đợt, cụ thể từng đợt như sau:

-Đợt 1. Thực hiện vào ngày…/…../….. tại địa điểm………………, Bên A sẽ giao những giấy tờ sau cho Bên B:………………………………… trực tiếp cho:

Ông………………………………………………………………… Sinh năm:………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

-Đợt 2. Thực hiện vào ngày…/…../….. tại địa điểm………………, Bên A sẽ giao những giấy tờ sau cho Bên B:………………………………. trực tiếp cho:

Ông……………………………………………………………….. Sinh năm:………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Ngay sau khi nhận được những giấy tờ mà Bên A giao tới trong từng đợt, Ông…………… có nghĩa vụ kiểm tra số lượng, tình trạng của những giấy tờ đã nhận, lập văn bản xác nhận việc đã nhận cũng như tình trạng khi nhận vào Biên bản/…. và giao Biên bản…. trực tiếp cho:

Ông………………………………………………………………… Sinh năm:………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Trong thời hạn….ngày, kể từ ngày Bên B nhận được số giấy tờ theo ghi nhận trong Biên bản…. tương ứng, Bên B có quyền thực hiện thủ tục đăng ký/…. nhằm xác lập quyền sở hữu với tên miền trên/có quyền………..

Điều 4. Đặt cọc

Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…./……., Bên B có trách nhiệm giao cho Bên A số tiền là………………..VNĐ (Bằng chữ:…………….. Việt Nam Đồng) để bảo đảm cho việc Bên B sẽ mua tên miền đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này mà Bên A giao tới theo đúng nội dung Hợp đồng, trừ trường hợp…………..

-Trong trường hợp Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ mà Bên B không mua/không nhận/… theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Bên A có quyền nhận số tiền trên (cụ thể là……………. VNĐ) để…………….

-Trong trường hợp Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ dẫn đến Hợp đồng không được thực hiện/… thì Bên A có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Bên B và bồi thường một khoản tiền tương đương cho Bên B để…………………

-Trong trường hợp hai bên tiếp tục thực hiện việc mua-bán, Bên A có quyền nhận số tiền trên để bù trừ nghĩa vụ thanh toán của Bên B/…

-Trong trường hợp việc không thực hiện được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được giải quyết như sau:………………………………..

Điều 5. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

2.Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 6.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

-Phạt vi phạm bên vi phạm một số tiền là:……………… VNĐ (Bằng chữ:…………. Việt Nam Đồng)

-Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

-Trong trường hợp Bên A có các vi phạm về………. trong bất kỳ thời gian nào khi thực hiện công việc cho Bên B gây ra bất kỳ hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên A, pháp luật và các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn