Mẫu hợp đồng li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 20-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1251 Lượt xem

Người chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu đã được cấp văn bằng độc quyền có thể chuyển giao hoặc bán lại cho người khác nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình thông qua hợp đồng chuyển nhượng dưới đây. Và tiến thành thủ tục đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

 

Hợp đồng này được lập vào ngày …… tháng …….  năm ……….. tại ………………………, giữa các bên sau đây:

Bên A:

Tên Công ty: ………………………………..

Địa chỉ:  ……………………………………..

Điện thoại: ………………..                            Fax: …………………..

Email: ………………………                Website: ……………………..

Đại diện bởi: …………………

Chức vụ: …………..

(sau đây gọi tắt là Bên Giao)

và :

Bên B:

Tên Công ty: ……………………….

Địa chỉ: ……………………………………

Điện thoại: ……………………                                    Fax: ………………….

Email: ……………………………            Website: ……………………….

Đại  diện  bởi: …………

Chức vụ: ………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên Nhận)

Xét thấy, Bên Giao là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu sau đây tại Việt Nam:

Nhãn hiệu Nhóm Sản phẩm Số đơn Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ ngày
……….. ……… ……………………………. ……….. ………….

 

(sau đây gọi tắt là Nhãn hiệu)

Bên Nhận mong muốn được sử dụng và phân phối dịch vụ/hàng hóa mang nhãn hiệu nêu trên tại Việt Nam;

Các bên thoả thuận như sau:

 

ĐIỀU 1 –  CHUYỀN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU (LI -XĂNG) 

Bên Giao bằng văn bản này chuyển giao cho Bên Nhận  quyền sử dụng  Nhãn  hiệu   tại   Việt  Nam cho sản phẩm đã được đăng kí theo Số đơn …………..  nêu trên, và Bên Nhận  bằng văn bản này tiếp nhận quyền sử dụng nhãn hiệu theo đúng phương thức quy định  trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 2 –  PHẠM VI CHUYỂN GIAO LI- XĂNG

Quảng cáo

2.1. Hình thức chuyển giao:  Độc quyền

2.2. Lãnh thổ li-xăng: Việt Nam.

2.3. Thời hạn li-xăng: Hợp đồng sẽ có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày Hợp đồng này được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp bị huỷ bỏ hoặc chấm dứt trước thời hạn theo các điều  kiện nêu tại Điều 5 dưới đây.

 

ĐIỀU 3 –  PHÍ CHUYỂN GIAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Phí chuyển giao: Ghi rõ phí chuyển giao và phương thức thanh toán (nếu có).

Phí chuyển giao: ……………. (Bằng chữ: …………….).

Phương thức thanh toán: tiền mặt

3.2. Nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến việc chuyển giao li-xăng:

Bên Nhận sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến việc chuyển giao Li – xăng.

 

ĐIỀU 4 –  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Giao:

– Bên giao có nghĩa vụ giao đủ toàn bộ giấy tờ liên quan đến Nhãn hiệu kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký kết, tại địa điểm và bằng phương thức như hai bên đã thỏa thuận.

– Bên giao phải đảm bảo điều kiện về quyền sở hữu cho Bên nhận đối với Nhãn hiệu không bị tranh chấp bởi bên thứ ba, không vi phạm bản quyền.

– Nếu bên Nhận chậm thanh toán tiền và các chi phí khác thì bên Nhận phải trả tiền lãi theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

4.2. Nghĩa vụ của Bên Nhận:

– Bên nhận có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ liên quan đến Nhãn hiệu sau khi được Bên giao chuyển quyền đối với nhãn hiệu đang đăng ký bảo hộ “………..”, số đơn: ……….

 

ĐIỀU 5- ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG, THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên Nhận có nghĩa vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký việc chuyển  giao li – xăng này với Cục Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam và tự chịu mọi chi phí liên quan.

Hợp đồng này được xem như có hiệu lực kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam xác nhận đăng ký và sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ trừ khi chấm dứt trước thời hạn theo các điều khoản khác của Hợp đồng.

Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa các bên trên cơ sở các điều khoản và điều kiện do hai bên thỏa thuận và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

 

ĐIỀU 6 – DUY TRÌ HIỆU LỰC CỦA NHÃN HIỆU

Bên Giao đảm bảo có đầy đủ quyền hợp pháp và chính đáng đối với Nhãn hiệu, cũng như quyền cấp Li – xăng sử dụng nhãn hiệu tại thời điểm kí kết hợp đồng này. Đồng thời, Bên Giao cam kết nỗ lực hết sức trong việc đảm bảo và duy việc hiệu lực của đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam trong suốt thời hạn của Hợp đồng.

 

ĐIỀU 7 –  CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ SỬA ĐỔI, ĐÌNH CHỈ, VÔ HI ỆU HỢP ĐỒNG

Mọi sửa đổi hoặc bổ sung đối với Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực khi lập thành văn bản, chữ ký bời đại diện có thẩm quyền của các Bên và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Hợp đồng sẽ bị đình chỉ hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên giao bị đình chỉ hoặc trong trường hợp bất khả kháng.

Hợp  đồng này sẽ vô hiệu nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên giao đối với Nhãn hiệu bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

ĐIỀU 8 – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ÁP DỤNG

Hợp  đồng này được điều chỉnh và áp dụng theo luật pháp nước CHXHCN Việt. Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết trước tiên bằng thỏa thuận. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, các bên đồng ý sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án nơi có trụ sở chính của bên bị kiện. Hợp đồng này được làm thành 3 (ba) bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 1 (một) bản, 1 (một) bản được nộp vào Cụ Sở hữu trí tuệ để đăng ký.

ĐẠI  DIỆN BÊN GIAO

(Ghi tên, chức vụ người ký, đóng dấu)

ĐẠI  DIỆN BÊN NHẬN

(Ghi rõ tên, chức vụ của người ký, đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn