logo

Mẫu Giấy uỷ Quyền Xây Dựng

  • LS. Hùng Sơn |
  • 03-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 10301 Lượt xem

Phụ lục số 3 : (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)


tai-ve

Tên đơn vị, tổ chức:……….

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:        /

…………, ngày…. tháng…. năm….

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Thông báo trúng thầu (hoặc hợp đồng) số … ngày… tháng … năm …. giữa Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính) là…….. với Công ty….….….….….:

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ….….….….….….….….……………………………………………………………

Ủy quyền cho ông/bà ….….….….….….….….………………………………………………

Chức vụ: ….….….….….….….….……………………………………………………………

Số hộ chiếu: ….….….….….….….…. Quốc tịch nước: ….….….….….….….….

Ông….…..…. được ký các giấy tờ, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng gói thầu ….….….….….….….….….….….….….….….….……………………………………………

Nơi nhận:

– Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính);

– Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng/ Sở Xây dựng;

– Lưu: VT, Đơn vị …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu Giấy uỷ Quyền Xây Dựng
Đánh giá bài viết này

Có thể bạn quan tâm

Video tư vấn pháp luật

Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn image
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son image
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV image
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV
Hotline
Top