Mẫu Giấy giới thiệu mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 988 Lượt xem

Mẫu Giấy giới thiệu dành cho cá nhân, mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giải quyết công việc khi muốn liên hệ với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo


tai-ve

TÊN CƠ QUAN

…………………

Số: …….…/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

………, ngày……… tháng…… năm …...

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………………………………………………………………………………….

……………………………. (1) ……………………………………………………………………………………………

Giới thiệu ông, bà: …………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đến: ………………………………………………………………………………………………………….

Về việc:…………………………………………………………………………………………………………………..

Mong …………………………  giúp đỡ ông, bà ……………………………………  hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có
giá trị hết ngày……………………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

———

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Giấy giới thiệu mẫu 2:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /GGT- …. (3)…..

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

…………………………………….. (2) …………………….. trân trọng giới thiệu:

Quảng cáo

Ông (bà) …………………………………………. (5) ……………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………….. …………………………………………………………..

Được cử đến:……………………………………. (6) ……………………………………………………..

Về việc:…………………………………………… …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày………………….. /.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

Xem thêm: mẫu hợp đồng lao động


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn