logo

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1854 Lượt xem
Giấy đề nghị thanh toán là biểu mẫu được sử dụng khá phổ biến tại các doanh nghiệp, công ty, cơ quan đề đề xuất thanh toán khoản tiền mặt nào đó đã thực hiện chi nhưng chưa được thanh toán.


Quảng cáo
Đơn vị: …………………………..
Địa chỉ: ………………………….
Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Mẫu số 05 – TT

Địa chỉ:………………

(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

ngày …/…/2014 của BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Quảng cáo

Ngày…….tháng……..năm…….

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………………………………….. (Viết bằng chữ):……………………………………………………..

(Kèm theo…………………………………………………………. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán
Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Cách viết giấy đề nghị thanh toán

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).
Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Xem thêm >>> quy định đăng ký quyền tác giả

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn