logo

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1039 Lượt xem

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp của một cá nhân nào đó cổ phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp, công ty xác nhận quyền tài sản của thành viên trong công ty, chứng nhận tỷ lệ quyền sở hữu trong doanh nghiệp. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo
Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY …………………………..

Số …../………../GCN – …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số: …….. – ………/GCN (Lần ……………)

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………….. cấp ngày ……. tháng …… năm ……. của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh…………………………………………………………

– Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

CHỨNG NHẬN

Thành viên:……………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/ĐKKD số:………………………….. do:……………………………. cấp ngày:……………………

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là:. …………………………….. VNĐ (…………………… chẵn), (Tỷ lệ vốn góp……………………………………………………….. %).

Hình thức góp vốn:

+ Tiền mặt: …………………………………………………………………………………………………………………..

+ Tài sản: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thời điểm góp vốn:………………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu ở hồ sơ công ty.

……, ngày ……. tháng ……. năm ……..
CÔNG TY ……………..

CÔNG TY …………………………..

Số …../………../GCN – …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

(Cấp lần …….)

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty ……………………  do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư ……………………………………………..  cấp ngày ……………
  • Căn cứ điều lệ Công ty được soạn thảo  và thông qua ngày  ………………….
  • Căn cứ việc góp vốn của các thành viên

Công ty ………………………………………………………………………

CHỨNG NHẬN

Ông (bà): …………………………………………………………………………..  Giới tính:………………………….

Sinh ngày: ………………………………………  Dân tộc: …………………..  Quốc tịch: ……………………….

CMTND/CCCD số: …………………………  Do Công an ………………  Cấp ngày: ………………………..

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………

Là thành viên của Công ty …………………………………….. , và hiện đã góp ……………………….. đồng, tương ứng với, chiếm ………… % tổng vốn điều lệ.

Kể từ ngày ……………….. , Ông ………………………………………  được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được quy định trong điều lệ.

                                                                    ……………., ngày …. tháng …. năm …………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

…………………………..

Số: ……./GCNGV-……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……***……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

–    Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;

–    Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần…………… số:……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu tư ……………………… cấp lại ngày ……………;

–    Căn cứ vào việc góp vốn của các cổ đông;

–    Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần……………………….;

 

CHỨNG NHẬN:

 

Ông/Bà:……………………………………………………………………………………………………………………………

– Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………..
– Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………..
–  Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………..
– CMTND/CCCD số: ………………………………………………………………………………………..

Phần vốn góp của Ông ………………………………………..  trong công ty là ……………………  đồng (……………………….. đồng), chiếm ……………. cổ phần tương ứng với…………………. tổng vốn điều lệ theo giấy chứng nhận góp vốn số …………./GCNGV – ………………………….

……………., ngày ….. tháng ….. năm …………...
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn