logo

Mẫu đơn xin thay đổi nơi cư trú mới nhất

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 15-06-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3575 Lượt xem

Mẫu đơn xin thay đổi nơi cư trú mới nhất được cập nhật liên tục của Luật Hùng Sơn

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

 

ĐƠN XIN PHÉP

Thay đổi nơi cư trú*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………. Giới tính: ………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……/ …../ …..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………..; ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp: ………

Dân tộc: ……………….. Tôn giáo: ……………….. Trình độ học vấn:………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc/học tập: ………………………………………………………………………………………..

Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …./…./…. của Chủ tịch UBND(1)……….

Kính đề nghị Chủ tịch UBND(1) … cho phép tôi được thay đổi nơi cư trú, cụ thể như sau:

  1. Lý do thay đổi nơi cư trú(2): ………………………………………………………………………………
  2. Địa phương sẽ chuyển đến cư trú ổn định(3): ……………………………………………………..
  3. Thời điểm bắt đầu chuyển đến nơi cư trú mới: kể từ ngày …./…./……
 

 

 

Ý KIN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, GIÁO DỤC
………………………………………
……………….……………………
(1)……….. ngày …. tháng …. năm …………
TM(4) ……………………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1)……. ngày …. tháng …. năm …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

__________________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn xin phép thay đổi nơi cư trú theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1) Tên xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp.

Quảng cáo

(2) Nêu rõ lý do chuyển nơi cư trú (ví dụ: đi học, đi làm hoặc gia đình chuyển đến địa phương khác sinh sống…).

(3) Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi người được giáo dục sẽ chuyển đến.

(4) Tên của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục.

Mẫu đơn số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ĐƠN XIN PHÉP

Thay đổi nơi cư trú*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ……………….

Tôi tên là: ………………………………………………… Giới tính: ……………………………….

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

(2)………………………. của(3)………………., đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày …./…./…. của Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………………

Kính đề nghị Chủ tịch UBND(1) ……………….. cho phép(3) ………………. được thay đổi nơi cư trú, cụ thể như sau:

  1. Lý do thay đổi nơi cư trú(4): ………………………………………………………………………………..
  2. Địa phương sẽ chuyển đến cư trú ổn định(5): ……………………………………………………….
  3. Thời điểm bắt đầu chuyển đến nơi cư trú mới: kể từ ngày …./…./…..
 

 

 

Ý KIN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, GIÁO DỤC
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(1)……….. ngày …. tháng …. năm …………
TM(6) ……………………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1)……. ngày …. tháng …. năm …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên thay đổi nơi cư trú theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1) Tên xã/phường/thị trấn nơi người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(2) Cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(3) Họ và tên của người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp.

(4) Nêu rõ lý do chuyển nơi cư trú (ví dụ: đi học, đi làm hoặc gia đình chuyển đến địa phương khác sinh sống…).

(5) Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi người chưa thành niên sẽ chuyển đến.

(6) Tên của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn