logo

Mẫu đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn mới nhất

 • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
 • 15-01-2023 |
 • Biểu mẫu , |
 • 391 Lượt xem

Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn là gì? Mẫu đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn mới nhất. Đối tượng gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cùng Luật Hùng Sơn theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về các vấn đề trên.

Quảng cáo

Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn là gì?

Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn là văn bản do cá nhân là đoàn viên là công đoàn lập gửi cơ sở công đoàn có thẩm quyền nhằm đề nghị đổi thẻ đoàn viên công đoàn cho họ.

Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn được dùng để người lao động là đoàn viên công đoàn thể hiện ý chí cá nhân mong muốn được đổi thẻ đoàn viên công đoàn và đây là căn cứ để cơ sở công đoàn có thẩm quyền quyết định đổi thẻ đoàn viên cho người làm đơn.

Mẫu đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn mới nhất

TÊN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN

TÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 

Kính gửi:……

 1. Họ và tên đoàn viên:…..(ghi theo Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/ căn cước công dân) 
 2. Ngày tháng năm sinh: ……(ghi theo Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/ căn cước công dân)
 3. Quê quán:….(ghi theo Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/ căn cước công dân ghi rõ thôn, xóm, số nhà, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/ thành phố)
 4. Số CMTND hoặc thẻ căn cước: ……Ngày cấp ….. Nơi cấp:….. (Ghi theo chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân)
 5. Ngày vào công đoàn:…… (ghi ngày cá nhân gia nhập công đoàn)
 6. Đã được cấp thẻ đoàn viên mẫu cũ từ ngày:……Số thẻ:……..(ghi theo thẻ công đoàn cũ)
 7. Tôi xin tự nguyện đăng ký được đổi (cấp) thẻ đoàn viên công đoàn như sau: (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn)

Loại thẻ đoàn viên liên kết với ngân hàng  ….     Ο (ghi tên ngân hàng)

Loại thẻ đoàn viên thông thường:                        Ο

(Có ảnh kèm theo đúng hướng dẫn của công đoàn cấp trên)

Khi được đổi (cấp) thẻ đoàn viên có chức năng mới, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quyền hạn cả đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn và của công đoàn cấp trên. Xin trân trọng cảm ơn!

Quảng cáo

….. ngày …. tháng….. năm 20…

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: hình 2×3 có file hình

Đối tượng gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam

Tại Điều 3 Hướng dẫn Thi hành Điều lệ Công đoàn quy định

Người Việt Nam làm công hưởng lương trong các đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

 • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp; cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Đối với cơ quan xã, phường, thị trấn bao gồm những người hưởng lương, định suất lương, phụ cấp, đang làm việc trong cơ quan hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội cấp xã.
 • Người lao động làm công hưởng lương đang làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Người lao động đang làm việc trong các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 • Người lao động tự do, hợp pháp thuộc khu vực lao động phi chính thức, nếu có nguyện vọng, được gia nhập Công đoàn Việt Nam và được sinh hoạt theo hình thức nghiệp đoàn cơ sở.
 • Người lao động được cơ quan có thẩm quyền cử làm đại diện quản lý phần vốn của Nhà nước, đang giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam

Thủ tục gia nhập như sau:

 • Người lao động phải có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.
 • Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xem xét, quyết định công nhận hoặc kết nạp đoàn viên công đoàn.
 • Nơi chưa có tổ chức công đoàn, người lao động nộp đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam thông qua ban vận động thành lập công đoàn cơ sở theo quy định tại Điều 14 Điều lệ này, hoặc nộp đơn cho công đoàn cấp trên để được xem xét gia nhập Công đoàn Việt Nam.
 • Đoàn viên đã ra khỏi tổ chức công đoàn, nếu tiếp tục có nguyện vọng gia nhập Công đoàn Việt Nam thì phải có đơn xin gia nhập lại tổ chức Công đoàn, do công đoàn cấp trên xem xét kết nạp lại.

Trong Điều 4 của Hướng dẫn Điều lệ công đoàn hướng dẫn chi tiết nội dung này như sau:

 • Người gia nhập công đoàn phải tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam, đơn phải có chữ ký của người viết đơn (bao gồm chữ ký điện tử). Trường hợp đơn của tập thể người lao động phải có chữ ký của từng người lao động.
 • Nơi đã có công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là công đoàn cơ sở), ban chấp hành công đoàn cơ sở nhận đơn, xem xét, quyết định kết nạp và tổ chức lễ kết nạp đoàn viên.
  • Trong buổi lễ có thể cùng lúc kết nạp nhiều đoàn viên; những người được kết nạp phải có mặt tại buổi lễ (trừ trường hợp vắng có lý do chính đáng), công đoàn cơ sở công bố quyết định kết nạp đoàn viên, trao quyết định và trao thẻ cho đoàn viên công đoàn (nếu có).
  • Những đơn vị có đông đoàn viên, ban chấp hành công đoàn cơ sở có thể ủy quyền cho công đoàn cơ sở thành viên hoặc công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận (gọi chung là công đoàn bộ phận), tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn (gọi chung là tổ công đoàn) trực thuộc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên.
 • Nơi chưa có công đoàn cơ sở: Người lao động nộp đơn xin gia nhập công đoàn cho công đoàn cấp trên nơi gần nhất hoặc ban vận động thành lập công đoàn cơ sở (nếu có).

Trường hợp nộp đơn cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nộp đơn, công đoàn cấp trên phải xem xét, quyết định việc kết nạp hoặc không kết nạp đoàn viên và giới thiệu nơi sinh hoạt cho đoàn viên khi có quyết định kết nạp. Trường hợp người lao động nộp đơn cho ban vận động: Trong thời gian 15 ngày kể từ khi nộp đơn, nếu nơi người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn, chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở thì người lao động có quyền chuyển đơn lên công đoàn cấp trên xem xét, quyết định kết nạp đoàn viên và được giới thiệu sinh hoạt tại công đoàn cơ sở gần nơi đoàn viên đang làm việc nhất, cho đến khi công đoàn cơ sở tại nơi làm việc được thành lập.

Trường hợp có đủ người lao động liên kết thành lập công đoàn cơ sở theo quy định, thì ban vận động tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở và đề nghị công đoàn cấp trên công nhận theo quy định tại Mục 12.1 và 12.2 của Hướng dẫn này.

Việc kết nạp lại đoàn viên công đoàn: Đoàn viên đã ra khỏi tổ chức công đoàn, nếu có nguyện vọng gia nhập lại tổ chức Công đoàn Việt Nam phải có đơn xin ra nhập lại gửi công đoàn cơ sở nơi làm việc. Ban chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm xem xét, thẩm định nếu đủ điều kiện thì đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định kết nạp lại.

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn về “Mẫu đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn mới nhất”. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn