Mẫu đăng ký chương trình khuyến mại mới nhất

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 19-02-2023 |
 • Biểu mẫu , |
 • 860 Lượt xem

Để có thể thực hiện được thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại, Thương nhân cần chuẩn bị và hoàn thiện Mẫu đăng ký chương trình khuyến mại và các tài liệu khác theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Mẫu đăng ký chương trình khuyến mại là mẫu tại Phụ lục 02 của Nghị định 81, Thương nhân cần điền đầy đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký này.  

Quảng cáo

Đăng ký khuyến mại là gì?

Là nghĩa vụ của thương nhân khi thực hiện chương trình khuyến mại với hình thức được pháp luật quy định cần thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trước khi chương trình khuyến mại được thực hiện Thương nhân phải hoàn thành thủ tục đăng ký khuyến mại cho chương trình khuyến mại.

Đăng ký khuyến mại ở đâu?

Một số Thương nhân khi có nhu cầu thực hiện chương trình khuyến mại chưa hiểu rõ về thủ tục đăng ký khuyến mại nên chưa xác định đúng Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký khuyến mại của mình. Xác định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hồ sơ giúp Thương nhân nộp hồ sơ đúng địa chỉ từ đó việc đăng ký khuyến mại được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký khuyến mại như sau:

 • Sở Công Thương có thẩm quyền xử lý hồ sơ đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Bộ Công Thương có thẩm quyền xử lý hồ sơ đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Như vậy, dựa theo phạm vi và hình thức chương trình khuyến mại Thương nhân có thể xác định được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký khuyến mại của mình.

Hình thức khuyến mại nào phải đăng ký?

Các chương trình khuyến mại thuộc các hình thức sau cần thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại với Sở Công thương/Bộ Công thương:

 • Chương trình khuyến mại mang tính may rủi: Bán hàng, cung ứng dịch vụ và kèm theo đó khách hàng được tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận: Hiện nay theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP, Hình thức Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin phải tuân thủ các quy định về khuyến mại của Luật thương mại, Nghị định 81/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. Do vậy, đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà trong quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin cũng cần thực hiện đăng ký khuyến mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thương nhân lưu ý, các chương trình khuyến mại mang tính may rủi cần đáp ứng tất cả các tiêu chí như đã mô tả về điều kiện tham gia và cách xác định người trúng thưởng.

Cần thông tin gì để đăng ký chương trình khuyến mại?

Để có thể thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại, Thương nhân cần chuẩn bị các thông tin sau để soạn nội dung hồ sơ:

 • Tên chương trình khuyến mại: …..
 • Địa bàn (phạm vi) khuyến mại
 • Thời gian khuyến mại
 • Thông tin về Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại
 • Số lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại
 • Thông tin về Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
 • Thông tin về Đối tượng được hưởng khuyến mại
 • Cơ cấu giải thưởng
 • Tổng giá trị giải thưởng, dịch vụ dùng để khuyến mại (dự tính)
 • Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại
 • Điều kiện nhận giải thưởng của Chương trình khuyến mại

Mẫu đơn đăng ký chương trình khuyến mại mới nhất

Mẫu đơn đăng ký khuyến mại mới nhất theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP:

Mẫu số 02

TÊN THƯƠNG NHÂN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ………. …………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

 

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………………………………………….

2. Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………..

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: …………………………………………………………………..

Số lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (nếu có): …………………………………………….

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………….

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………………………………………….

6. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………

8. Tổng giá trị giải thưởng: …………………………………………………………………………

9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

Thương nhân cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.

(Tên thương nhân) cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thủ tục đăng ký khuyến mại như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Thương nhân chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Tùy theo việc lựa chọn hình thức nộp hồ sơ Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo một trong các hình thức là bản scan hoặc bản giấy để nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tới Sở Công Thương/Bộ Công thương

Thương nhân lựa chọn một trong các cách thức sau để nộp hồ sơ tới Sở Công Thương/Bộ Công thương có thẩm quyền:

Nộp hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện;

Quảng cáo

Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Công Thương/Bộ Công thương có thẩm quyền;

Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

=> Không đăng ký chương trình khuyến mại bị xử phạt như thế nào?

Bước 3: Sở Công thương/ Bộ Công thương thẩm định đánh giá hồ sơ đăng ký

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét hồ sơ, sau đó trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân;

Lưu ý: Cách tính thời gian xử lý hồ sơ đăng ký như sau: bắt đầu tính thời gian từ ngày Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận hồ sơ được ghi nhận trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đáp ứng đúng theo quy định pháp luật, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm gửi Thông báo đến Thương nhân đăng ký hoạt động khuyến mại bằng hình thức tương ứng với hình thức Thương nhân đố đã nộp hồ sơ đến.

Thương nhân sau khi nhận được thông báo sửa đổi hồ sơ đăng ký khuyến mại cần sửa đổi các nội dung được yêu cầu. Sau đó, Thương nhân nộp bổ sung hồ sơ sửa đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Lúc này cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và thẩm định hồ sơ bổ sung theo quy định.

Bước 4: Sở Công Thương/ Bộ Công thương xác nhận việc đăng ký chương trình khuyến mại

Sau khi xem xét nội dung hồ sơ Đăng ký khuyến mại có nội dung đúng theo quy định pháp luật, Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý hồ sơ ra văn bản xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Thương nhân.

Trường hợp Chương trình đã được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, Chương tình được Bộ Công Thương cung cấp cho các Sở Công Thương nơi có thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.

Nội dung thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận sẽ được cơ quan nhà nước công khai (văn bản, trang tin điện tử,…). Các nội dung thông tin công khai bao gồm:

 • Tên các thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại;
 • Chi tiết nội dung chương trình khuyến mại;
 • Thời gian thực hiện chương trình khuyến mại;
 • Tất cả địa bàn được thực hiện chương trình khuyến mại.

Bước 5: Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại đã đăng ký

Thương nhân đã đăng ký chương trình khuyến mại phải thực hiện chương trình khuyến mại tuân thủ những quy định sau:

Thông báo công khai các nội dung thông tin về chương trình khuyến mại đã đăng ký cho khách hàng theo quy định tại Điều 97 của Luật thương mại.

Thực hiện đúng theo nội dung chương trình khuyến mại đã đăng ký và các cam kết với khách hàng.

Thương nhân phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng đã công bố.

Tuân thủ các thỏa thuận được quy định trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại nếu thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại.

Lưu ý: Sau khi hết thời gian thực hiện chương trình khuyến mại Thương nhân phải công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại đến cơ quan đăng ký chương trình khuyến mại.

Quy định về sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại

Thương nhân có thể đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã đăng ký  nhưng phải tuân thủ những quy định sau:

Thương nhân có thể thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan đã đăng ký. Thương nhân trước khi sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại đã đăng ký phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nơi đã đăng ký). Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung bao gồm 01 văn bản được thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, Nội dung sửa đổi bổ sung của Chương trình khuyến mại  sẽ được Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận sửa đổi, bổ sung để phối hợp quản lý.

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Gia hạn chương trình khuyến mại như thế nào?

Chương trình khuyến mại có thể được gia hạn thời gian thực hiện chương trình. Việc gia hạn chương trình khuyến mại phải được thực hiện trước thời hạn kết thúc chương trình khuyến mại theo nội dung khuyến mãi đã đăng ký trước đó.

Về thủ tục, gia hạn chương trình khuyến mại tức là Thương nhân đã sửa đổi, thay đổi nội dung chương trình khuyến mại đã đăng ký trước đó nên thủ tục gia hạn chương trình khuyến mại được thực hiện như Thủ tục sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại đã được nêu rõ tại mục 7. Thương nhân cần thực hiện theo quy trình, thủ tục để có thể gia hạn kịp thời, đúng theo quy định pháp luật.

Dịch vụ đăng ký khuyến mại cho doanh nghiệp tại Luật Hùng Sơn

Luật sư của Luật Hùng Sơn có nhiều kinh nghiệm tư vấn về thủ tục khuyến mại trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thị trường.

Do vậy, Luật Hùng Sơn tự tin có thể cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký khuyến mại một cách toàn diện cho khách hàng để Khách hàng có thể thực hiện thủ tục một cách tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả nhất.

♦ Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Tư vấn cho Khách hàng những vấn đề về thủ tục và quy định pháp luật liên quan đến việc Đăng ký khuyến mại;

Thu thập thông tin, tài liệu liên quan nhằm chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ Đăng ký khuyến mại của Khách hàng;

Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan;

Thay mặt Khách hàng thanh toán các khoản phí, lệ phí Nhà nước liên quan (nếu có);

Thay mặt Khách hàng nhận các thông báo, phản hồi và kết quả Đăng ký khuyến mại từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Luật Hùng Sơn có thể cung cấp danh mục hồ sơ đăng ký khuyến mại để khách hàng tham khảo.

Một số khách hàng tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Hùng Sơn:

 • CÔNG TY TNHH WIPRO UNZA VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH ARISTON THERMO VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM
 • CÔNG TY UNIFAM VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Trong trường hợp gặp phải khó khăn trong việc thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại Quý Khách hàng có thể liên hệ Tổng Đài Tư Vấn Luật 1900 6518 hoặc liên hệ Hotline 0964 509 555 – 0969 32 99 22 của Luật Hùng Sơn để được tư vấn miễn phí và đặt sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Hùng Sơn.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn