logo

Mẫu công văn ngừng sáp nhập

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1395 Lượt xem

Mẫu công văn ngừng sáp nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền ngừng tiến hành các thủ tục để sáp nhập hai hoặc nhiều công ty lại với nhau vì những lý do nhất định. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …/CV-…

V/v Về việc ngừng sáp nhập……………

…………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: – Công ty…………………………..;

– Ban Giám đốc công ty…………………..;

– Ông…………………. – Giám đốc công ty…………….

(hoặc các chủ thể khác, tùy thuộc vào quyền quyết định việc ngừng sáp nhập là chủ thể nào)

Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban…. chúng tôi nhận được thông tin về việc Quý công ty đã thông qua/bắt đầu tổ chức thực hiện việc sáp nhập Công ty………………… với Công ty…………….. Do vậy, thay mặt Phòng/Ban……… tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý công ty ngừng việc sáp nhập trên.

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ……………. xem xét lại quyết định/việc sáp nhập giữa …………………. với …………… và tiến hành ngừng việc sáp nhập này.

Quảng cáo

Điều 2. Nguyên nhân đưa ra đề nghị ngừng sáp nhập

Điều 3. Quá trình ngừng sáp nhập

1.Quá trình chuẩn bị

2.Quá trình thực hiện

3.Kết quả

Điều 4.Tổ chức thực hiện

Tôi kính gửi ………… xem xét, chấp nhận đề nghị trên của chúng tôi, tổ chức ngừng sáp nhập….…………..

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

Trưởng phòng…
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn