logo

Mẫu công văn khiếu nại

 • LS. Hùng Sơn |
 • 24-07-2019 |
 • Biểu mẫu , |
 • 10364 Lượt xem

Mẫu công văn khiếu nại là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để khiếu nại một/một số hành vi/quyết định của một/một số chủ thể nào đó khi có căn cứ cho rằng hành vi/quyết định đó là vi phạm páp luật/quy định, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của một số cá nhân, tổ chức nhất định. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.


tai-ve

CÔNG TY …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …/CV-…

V/v khiếu nại

…………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: – Công ty……………………….;

– Ban Giám đốc

Ngày…. tháng…. năm……, Công ty/Cơ quan/Ông/Bà…….. có hành vi/ban hành quyết định…………… quy định/điều chỉnh về vấn đề……………………..

Cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Bạn trình bày về hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm công văn với nội dung trên, trong đó, bạn phải trình bày sao cho thuyết phục được chủ thể có thẩm quyền rằng hành vi/quyết định mà bạn nhắc tới là hành vi/quyết định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn,…)

Do vậy, (công ty) tôi làm công văn này để khiếu nại:

Ông/Bà:……………………………………………. Sinh năm:……………………..

Chứng minh nhân dân số:……………….….. do CA…………. cấp ngày…/…./…..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

(Hoặc:

Văn bản:………………….. do……………… ban hành ngày…./…./…..)

Vì lý do…………………………………………….…………………………………

(Công ty) tôi đề nghị…………………………… (đưa ra đề nghị về việc giải quyết hành vi vi phạm pháp luật mà bạn khiếu nại)

(Công ty) tôi xin cam đoan những thông tin trên là trung thực, đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm phát sinh.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

Trưởng phòng…
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


  Có thể bạn quan tâm

  Video tư vấn pháp luật

  Hotline
  Top