logo

Mẫu công văn đề nghị thực hiện cam kết

 • LS. Hùng Sơn |
 • 24-07-2019 |
 • Biểu mẫu , |
 • 10494 Lượt xem

Mẫu công văn đề nghị thực hiện cam kết là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một/một số chủ thể nhất định thực hiện cam kết mà trước đó chủ thể này đã đưa ra theo thỏa thuận của các bên. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.


tai-ve

CÔNG TY …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …/CV-…

V/v Đề nghị thực hiện cam kết

…………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: – Công ty………………

(Địa chỉ:…………………………………………….)

Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã ký Hợp đồng…………… với Quý công ty theo đó Quý công ty có nghĩa vụ…………../có cam kết sẽ…………… trong trường hợp……………………………….. Cụ thể:

“…”

(Bạn trích quy định chứng minh nghĩa vụ mà người này đã cam kết)

Tuy nhiên, hiện nay là ngày…./…./….., tức là…. ngày kể từ khi………………………… (bạn đưa ra thông tin chứng minh trong trường hợp hiện nay, phía nhận được công văn có nghĩa vụ thực hiện cam kết)

Nhưng Quý công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết theo quy định trên.

Do vậy, chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Quý công ty để đề nghị Quý công ty thực hiện cam kết………………….. theo đúng quy định tại……………… mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó.

Kính mong Quý công ty xem xét và tổ chức thực hiện cam kết ………….. theo thỏa thuận muộn nhất là vào …giờ ….phút ngày…./…./…… Nếu hết thời hạn trên mà Quý công ty không tự nguyện thực hiện cam kết, chúng tôi xin được áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


  Có thể bạn quan tâm

  Video tư vấn pháp luật

  Hotline
  Top