logo

Mẫu biên biên bản giao nhận con nuôi

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 27-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 876 Lượt xem

Đây là một trong những biểu mẫu đã được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP có hướng dẫn về biểu mẫu nuôi con nuôi.

Quảng cáo

tai-ve

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CON NUÔI

 

Thi hành Quyết định số……………… /QĐ-UBND ngày………. tháng………….. năm……………………….

của Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố…………………………………………………………………………………….

Hôm nay, vào hồi………………….. giờ………….. phút, ngày………. tháng………. năm……………………….

tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh/thành phố…………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Sở Tư pháp

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Bên giao con nuôi :

Quảng cáo

Ông:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với trẻ em:……………………………………………………………………………………………………………

3. Bên nhận con nuôi:

ÔNG
Họ và tên  

 

Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Nơi thường trú  

 

Nghề nghiệp
Số Hộ chiếu/Giấy CMND
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email

 

Đã hoàn thành việc giao nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:………………………………………………………………………. Giới tính:………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………………………………………. Quốc tịch:…………………………………………..

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này được làm thành 06 bản, 01 bản trao cho bên nhận, 01 bản trao cho bên giao, 01 bản lưu tại Sở Tư pháp, 02 bản gửi cho Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp, 01 bản gửi cho Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi thường trú của trẻ em.

…….., ngày…tháng…năm…

Đại diện Sở Tư pháp
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ và đóng dấu)
Bên giao
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Bên nhận
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn