logo

Mẫu biên bản phân chia thừa kế

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1750 Lượt xem

Mẫu biên bản phân chia thừa kế là mẫu biên bản được lập ra khi có sự phân chia tài sản thừa kế trong một gia đình. Mẫu nêu rõ thông tin của các thành viên được phân chia tài sản, số tài sản được phân chia, trong quá trình phân chia có sự chứng thực, xác nhận của công tố viên tại phòng công chứng…Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ

Tại Phòng Công chứng số ……….. thành phố Hồ Chí Minh, (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),  chúng tôi gồm có:

1. Ông(bà): …………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………..

Chứng minh nhân dân số: ………………..cấp ngày ……/……./…… tại …………………

Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Là …………………… của ông/bà …………………………………………………………………………………………

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo (ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Ông(bà): …………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày ……/……./…… tại ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Là …………………….. của ông/bà ……………………………………………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo(ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ông(bà): …………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày ……/……./…… Tại……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Là ……..của ông/bà ………………………………………………………………………………………………………

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo (ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thì ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

của ông (bà) …………………………..  chết ngày …../……/…….. theo Giấy chứng tử số ……………….. do Ủy ban nhân dân  …………………….. cấp ngày …../……/………

Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia di sản của ông(bà) ……………………….. để lại như sau: ..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Trong phần này phải ghi rõ: di sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; phần tài sản mà từng người thừa kế được hưởng; trong trường hợp có người thừa kế nhường quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác, thì ghi rõ việc nhường đó) …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

…………………………………………………………………………………………………………………………………….          

Chúng tôi xin cam đoan:

+ Những thông tin đã ghi trong biên bản phân chia thừa kế này là đúng sự thật;

+ Ngoài chúng tôi ra, ông(bà) ………………………….. không còn người thừa kế nào khác;

+ Biên bản phân chia thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

– Chúng tôi đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung biên bản và ký vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

– Chúng tôi đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

– Chúng tôi đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

– Chúng tôi đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký vào biên bản này truớc sự có mặt của công chứng viên.

– Chúng tôi đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

– Chúng tôi đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

– Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký vào biên bản này truớc sự có mặt của công chứng viên.

– Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

– Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Những người thừa kế
(
Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày …… tháng ……. năm ……. (bằng chữ ………………………………………….)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số………thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), 

Tôi ………………………., công chứng viên Phòng Công chứng số ……… thành phố ……………

Chứng nhận:

– Biên bản phân chia thừa kế này được lập giữa ông(bà) ………………………… và ông(bà) ………………………..; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia thừa kế, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung biên bản phân chia thừa kế và cam đoan không bỏ sót người thừa kế nào;

– Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia thừa kế tại …………………….. từ ngày ……… tháng …..năm ….. đến ngày ……. tháng ……… năm ……… Phòng công chứng không nhận được khiếu nại tố cáo nào.

– Nội dung biên bản phân chia thừa kế phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Những người thừa kế đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký vào Biờn bản này trước sự có mặt của tôi;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau:

– Những người thừa kế đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký, điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;

– Những người thừa kế đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã điểm chỉ vào biên bản  này trước sự có mặt của tôi;

– Những người thừa kế đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;

– Những người thừa kế đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;

– Những người thừa kế đã nghe công chứng viên đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;

– Những người thừa kế đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;

– Những người thừa kế đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã ký và điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;

– Những người thừa kế đã nghe người làm chứng đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và đã điểm chỉ vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;

– Biên bản phân chia thừa kế này được lập thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang), cấp cho:

+ ………………………….. bản chính;

+ ………………………….. bản chính;

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng ………., quyển số ………. TP/CC-SCC/HĐGD.

Công chứng viên
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn