logo

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 04-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1046 Lượt xem

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần. Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông của một doanh nghiệp theo định kỳ cần thể hiện đầy đủ nội dung về địa chỉ, lý do triệu tập họp, nội dung cuộc họp, và các vấn đề khác. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)

Hôm nay, ngày……tháng …..năm …., hồi…………………… tại trụ sở……………………….. Chúng tôi gồm:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….

Số cổ phần được quyền biểu quyết:……………………………………………………………………………..

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….

Số cổ phần được quyền biểu quyết:……………………………………………………………………………..

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….

Số cổ phần được quyền biểu quyết:……………………………………………………………………………..

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Số cổ phần được quyền biểu quyết:……………………………………………………………………………..

Là các cổ đông ………………………………………….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY…………………………………………..

1. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.

2. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.

3. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.

4. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.

2. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.

3. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.

4. Ông………………………. góp bằng tiền mặt…………………. đồng, chiếm….. tổng vốn điều lệ.

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….

Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông……………………………….

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………………..

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông ………………………………………. giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty……..

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông……………………………… là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

HOÀNG VĂN E

(Ký, ghi rõ họ tên)

TẠ VĂN TẤN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

LÊ VĂN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn