Biên bản giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xuất kho

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 27-05-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2405 Lượt xem

Biên bản giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xuất kho? Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa được lập trong quá trình giao hàng nhằm để xác nhận số lượng, thời gian giao nhận hàng hóa có theo thỏa thuận hay không.

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, giữa các bên có thể phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Để hoạt động kinh doanh của mình thoát khỏi những rủi ro thì trong các doanh nghiệp cần phải có một vài biểu mẫu cơ bản để thường xuyên sử dụng. Trong đó có những biểu mẫu rất quan trọng đó là biên bản giao nhận, bàn giao hàng hóa.

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về Biên bàn giao nhận hàng hóa. Tùy thuộc vào mục đích và nhu cầu sử dụng, doanh nghiệp, cá nhân có thể tự lập mẫu văn bản phù hợp với mình. Tuy nhiên, Biên bản giao nhận hàng hóa thường có những nội dung chính như sau:

– Thông tin của bên bán hàng, bên nhận hàng (và bên giao hàng nếu có);

– Ngày, tháng, năm thực hiện giao hàng

– Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng, đơn giá, chủng loại,…

– Ký tên xác nhận, đóng dấu của hai bên.

Nội dung biên bản giao nhận hàng hóa

CÔNG TY……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

…… ngày….., tháng…… năm….

   BIÊN BẢN GIAO NHẬN

– Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

– Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm …. tại ……………………., chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng):…………………

Địa chỉ:………………………………………..

Điện thoại:……………………………………

Đại diện Ông/bà:……………………………

Chức vụ:……………………………………….

BÊN B (Bên giaohàng):…………………..

Địa chỉ:……………………………………….

Điện thoại:…………………………………..

Đại diện: Ông/bà  …………………………

Chức vụ: …………………………………..

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN BÊN A     

(Bên nhận hàng)       

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Bên giao hàng)

 

Biên bản giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xuất kho

Đơn vị:……………….
Bộ phận:…………….

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KIÊM PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..năm …… Nợ …………………….
         Số: …………………………….. Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………….

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm ………………………………………..

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Yêu cầu Thực xuất
A B C D 1 2 3 4

Cộng

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

                                            ….ngày …. tháng ….năm…

Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn