Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 552 Lượt xem

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn được giới thiệu sau đây nhằm khắc phục, sửa đổi những thông tin trong bản hóa đơn đã xuất bị sai lệch về thông tin trên hóa đơn.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.


Tên công ty …………….

Địa chỉ: ……………….

ĐT: ………….. Fax: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

…………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số …………………………… ký ngày….tháng….năm …. giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)

Tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ………………………………………………………………. Chức vụ:………………………………………………….

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ………………………………………………………………. Chức vụ:………………………………………………….

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số………………. do Công ty………………………. xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng…………………………………………………………………………………………………………

Thành tiển:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Cộng tiền hàng:………………………………………………………………………………………………………………………

Thuế suất GTGT: ………………….. % Tiền thuế GTGT:…………………………………………………………………

Tổng cộng tiền thanh toán:………………………………………………………………………………………………..

Số tiền viết bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………..

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã……………… ở mục…………………..

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số………………………………………… ngày…………………….

Bên A
(Ký tên, đóng dấu)

Bên B
(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Quảng cáo

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Số: ………../BB-ĐCHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….. đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………… MST: ………………………………………………………………..

Đại diện …………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

Quảng cáo

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………. MST: ………………………………………………………………………….

Đại diện: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………………… ký hiệu ………………  ngày …………….. và xuất hóa đơn điều chỉnh số ………………… ký hiệu ……………. ngày ……………………… (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnh

Nội dung sau điều chỉnh

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN 
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Lưu ý:

(*): Trường hợp nội dung hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn