Mẫu biên bản cuộc họp – Biên bản cuộc họp công ty

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1243 Lượt xem

Biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Số:       /BB- ….. (3)…..

BIÊN BẢN

…………………………….(4)……………………………

_______________

Thời gian bắt đầu……………………………………….

Địa điểm……………………………………………………

Thành phần tham dự…………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Chủ trì (chủ tọa):……………………………………….. …………………………………………………………..

Thư ký (người ghi biên bản):………………………. …………………………………………………………..

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.

THƯ KÝ 
(Chữ ký)Họ và tên
CHỦ TỌA 
(Chữ ký, dấu (nếu có))
(5)
Họ và tên
Nơi nhận:
– ……….;
– Lưu: VT, hồ sơ.

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.
(5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

CÔNG TY …………………….

—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

Số: ……………………..

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v ……………………………… )

Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty ………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………………………………………………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày …………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………

Công ty tiến hành họp ………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

Nội dung, chương trình họp: ……………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………………………………..

Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký: ………………………………………………………………

Diễn biến cuộc họp: ………………………………………………………………………………………………………….

Các quyết định được thông qua: …………………………………………………………………………………………

Biểu quyết:

  • Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu
  • Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn