Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 06-06-2023 |
 • Biểu mẫu , |
 • 4759 Lượt xem

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

TÊN HỢP TÁC XÃ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……………

…… ngày …… tháng …… năm ……

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của hợp tác xã1 năm……….

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 1. THÔNG TIN CHUNG
 2. Tên HTX2 (viết đầy đủ bằng chữ in hoa):…………………………………………………………….
 3. Mã số hợp tác xã/mã số thuế:……………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã3 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):……………………………………… Ngày cấp: ……/…../……. Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………

 1. Loại hình kinh tế:
3.1. HTX
3.2. QTDND
3.3. LHHTX
3.4. NHHTX
 1. Mô hình tổ chức hoạt động
4.1. Cung ứng dịch vụ
4.2. Tạo việc làm cho thành viên
 1. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:
5.1. Nông nghiệp
5.2. Phi nông nghiệp
5.3. Tín dụng
 1. Trình độ cán bộ chủ chốt
Trình độ chuyên môn được đào tạo
1. Chưa qua đào tạo

3. Trung cấp, cao đẳng

2. Sơ cấp nghề

4. Đại học, trên đại học

6.1. Chủ tịch hội đồng quản trị
6.2. Giám đốc
6.3. Trưởng ban kiểm soát/ kiểm soát viên
6.4. Kế toán trưởng
 1. Thành viên và lao động (tại thời điểm 31/12/…)
Tên chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng
A B 1 2
1. Tổng số thành viên 01 Thành viên
Trong đó: Số thành viên sử dụng dịch vụ4 02 Thành viên
2. Tổng số lao động thường xuyên 03 Người
Trong đó: Số lao động là thành viên5 04 Người
 1. TÀI SẢN, VỐN ĐIỀU LỆ CỦA HTX (tại thời điểm 31/12/…)
 2. Tài sản

Đơn vị tính: triệu đồng

Tên chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thời điểm 31/12/20..
A B 1
1. Tài sản không chia (01=02+03+04+05) 01
Chia ra:
– Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất 02
– Khoản được cấp, hỗ trợ không hoàn lại của nhà nước, khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia 03
– Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển đưa vào tài sản không chia 04
– Vốn, tài sản khác do điều lệ quy định là tài sản không chia 05
2. Tổng cộng tài sản 06
3. Tổng cộng nguồn vốn (07=08+09) 07
Chia ra:
– Nợ phải trả 08
– Vốn chủ sở hữu 09
 1. Vốn điều lệ và vốn góp của thành viên
Tên chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Thời điểm 31/12/20..
A B C 1
1. Tổng vốn điều lệ 01 Tr.đ
2. Tổng số thành viên góp vốn điều lệ 02 Thành viên
3. Mức vốn góp thấp nhất/thành viên 03 Tr.đ
4. Mức góp vốn cao nhất/thành viên 04 Tr.đ
 1. Hoạt động đầu tư
Tên chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Thời điểm 31/12/20..
A B C 1
Tổng số vốn góp vào doanh nghiệp 01 Tr.đ
Tổng giá trị cổ phần mua 02 Tr.đ
Tống vốn điều lệ của doanh nghiệp trực thuộc 03 Tr.đ

III. KẾT QUẢ KINH DOANH GHI NHẬN THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

 1. HTX, LHHTX

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Tổng số
A B 1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01
Trong đó: – Từ giao dịch với thành viên6 02
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 03
3. Tổng lợi nhuận sau nghĩa vụ tài chính (04=05+09) 04
4. Tổng lợi nhuận trích lập các quỹ (05=06+07+08) 05
Chia ra:
– Quỹ Đầu tư phát triển 06
– Quỹ Dự phòng tài chính 07
– Quỹ khác 08
5. Tổng lợi nhuận chia cho thành viên (09=10+11+12) 09
Chia ra:
– Chia cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ 10
– Chia cho thành viên theo vốn góp 11
– Khác (ghi rõ): 12
6. Tổng quỹ lương 13
 1. QTDND, NHHTX
Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng số
A B 1 2
1. Tổng số khách hàng đang vay vốn 01 Khách hàng
Trong đó: tổng số thành viên đang vay vốn 02 Thành viên
2. Tổng dư nợ cho vay 03 Triệu đồng
Trong đó: dư nợ cho vay thành viên 04 Triệu đồng
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 05 Triệu đồng
4. Tổng lợi nhuận sau nghĩa vụ tài chính (06=07+11) 06 Triệu đồng
5. Tổng lợi nhuận trích lập các quỹ (07=08+09+10) 07 Triệu đồng
Chia ra:
– Quỹ Đầu tư phát triển 08 Triệu đồng
– Quỹ Dự phòng tài chính 09 Triệu đồng
– Quỹ khác 10 Triệu đồng
6. Tổng lợi nhuận chia cho thành viên (11=12+13+14) 11 Triệu đồng
Chia ra: Triệu đồng
– Chia cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ 12 Triệu đồng
– Chia cho thành viên theo vốn góp 13 Triệu đồng
– Khác (ghi rõ): 14 Triệu đồng
7. Tổng quỹ lương 15 Triệu đồng
 1. TÌNH HÌNH THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH
Tên chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng
A B 1 2
I. Chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã
1. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 01 Lượt người
2. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 02 Lần
3. Hỗ trợ ứng dụng công khoa học, công kỹ thuật và công nghệ mới 03 Tr. đồng
4. Hỗ trợ tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX 04 Tr. đồng
5. Hỗ trợ tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển KT-XH 05 Lần
6. Hỗ trợ thành lập mới 06 Tr. đồng
II. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các HTX nông nghiệp
1. Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (nhà kho, sân phơi, xưởng sơ chế, chế biến, cửa hàng kinh doanh, máy móc, thiết bị… phục vụ SXKD) 07 Tr. đồng
2. Hỗ trợ, ưu đãi về giao đất, cho thuê đất
Trong đó: – Diện tích đất được giao 08 Ha
– Diện tích đất được thuê 09 Ha
– Tiền thuê đất được miễn, giảm 10 Tr. đồng
3. Ưu đãi về tín dụng Tr. đồng
Trong đó: – Số tiền được vay tổ chức tín dụng 11 Tr. đồng
– Số tiền được hỗ trợ lãi suất vay 12 Tr. đồng
4. Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh 13 Tr. đồng
5. Hỗ trợ chế biến sản phẩm 14 Tr. đồng
6. Khác (ghi cụ thể) 15

Hợp tác xã7 cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này.

Quảng cáo
Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………………
– ………………………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ8
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)9

 

2 Ghi tên của HTX hoặc QTDND hoặc LH HTX hoặc NHHTX.

3 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

4 HTX cung ứng dịch vụ, QTDND, LHHTX, NHHTX phải kê khai chỉ tiêu này.

5 HTX tạo việc làm cho thành viên phải kê khai chi tiêu này.

6 HTX cung ứng dịch vụ và LHHTX phải kê khai chỉ tiêu này.

7 HTX hoặc QTDND hoặc LH HTX hoặc NHHTX.

8 HTX hoặc QTDND hoặc LH HTX hoặc NHHTX.

9 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn