logo

Mẫu Báo cáo tài chính tổng hợp Mới Nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2325 Lượt xem

Báo cáo tài chính tổng hợp – Mẫu số B01/BCTC-TH được ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ tài chính.

Quảng cáo

tai-ve

Phụ lục số 01

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

  1. MẪU BÁO CÁO
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:…. Mã chương: Mẫu số B01/BCTC-TH
ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:…. (Ban hành kèm theo Thông tư số

99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quảng cáo

Tại ngày………tháng ……..năm…….

                                                                                                       Đơn vị tính:………

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
A B C D 1 2
TÀI SẢN
I Tiền 01
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 05
III Các khoản phải thu 10
1 Phải thu khách hàng 11
2 Trả trước cho người bán 12
3 Các khoản phải thu khác 14
IV Hàng tồn kho 20
V Đầu tư tài chính dài hạn 25
VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30
1 Tài sản cố định hữu hình 31
– Nguyên giá 32
– Khấu hao và hao mòn lũy kế 33
2 Tài sản cố định vô hình 35
– Nguyên giá 36
– Khấu hao và hao mòn lũy kế 37
VII Xây dựng cơ bản dở dang 40
VIII Tài sản khác 45
IX Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 46
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50
NGUỒN VỐN
I Nợ phải trả 60
1 Phải trả nhà cung cấp 61
2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62
3 Phải trả nợ vay 64
4 Tạm thu 65
5 Các quỹ đặc thù 66
6 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67
7 Nợ phải trả khác 68
II Tài sản thuần 70
1 Nguồn vốn kinh doanh 71
2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72
3 Các quỹ 73
4 Tài sản thuần khác 74
5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80
…….., ngày … tháng … năm……
NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM SOÁT THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn