Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 04-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2094 Lượt xem

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể được ban hành theo Hướng dân số 16 của Ban tổ chức trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

ĐẢNG BỘ …

… (Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

 

Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2018

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm …

 

 

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể… kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

 

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

 

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

 

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

 

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

 

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

 

– Hạn chế, khuyết điểm (theo 5 nội dung nêu trên).

 

– Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

 

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

 

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Quảng cáo

 

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

 

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

 

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

 

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân…

 

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

 

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng: … (kèm theo phiếu phân tích chất lượng-Mẫu 4)

 

     T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng

 

– Nhận xét chung: …………………………………………………………………………………………………………..

 

– Xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………..………………………………………………

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ (ĐẢNG ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn