Mẫu báo cáo kết quả thử việc

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 12-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3642 Lượt xem

Mẫu báo cáo kết quả thử việc là biểu mẫu báo cáo những công việc bạn được giao, kết quả công việc cũng như những gì mình đã học được, tự đánh giá kết quả và đề xuất ý kiến công việc mình làm được trong thời gian thử việc kết hợp cùng với nhận xét đánh giá của người hướng dẫn trực tiếp và trưởng bộ phận để quyết định có tiếp tục thuê bạn sau thời gian thử việc hay không. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.


tai-ve

Mẫu 1

CÔNG TY………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:

– Lãnh đạo Công ty

– Trưởng phòng Hành chính Quản trị

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………………

Thời gian thử việc từ ngày……… /……. ./………. đến ngày…… /……. /………..

Vị trí/ Chức danh thử việc:…….. …….. ………… ………………… …….. ………… ………………………..

Người hướng dẫn:………………………………………………………………………………………………………

Công việc được giao trong quá trình thử việc:……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kết quả hoàn thành:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…….., ngày……..tháng……..năm……….

NGƯỜI THỬ VIỆC

Ý kiến của Người hướng dẫn trực tiếp (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của Trưởng bộ phận:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………., ngày……..tháng…….năm……..

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………….., ngày……….tháng……..năm……..

TRƯỞNG PHÒNG HCQT

Mẫu 2

CÔNG TY…………………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:

– Lãnh đạo công ty;

– Trưởng phòng hành chính nhân sự;

– ……….

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành: ……………………………………………………………………………………………………………

Thời gian thử việc từ ngày …….. /……. /……….. đến ngày ….. /……. /………..

Đơn vị và vị trí thử việc: ………………………………………………………………………………………………

I. Công việc được giao trong quá trình thử việc:

STT Công việc được giao Kết quả Lý do không hoàn thành (nếu có)

II. Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………, ngày……..tháng…….năm……..

NGƯỜI THỬ VIỆC

Ý kiến của Người giám sát trực tiếp trong quá trình thử việc:

Những điểm làm tốt……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Những điểm cần khắc phục……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……….., ngày………tháng…….năm…….

NGƯỜI GIÁM SÁT

Ý kiến của Trưởng bộ phận:

Những điểm làm tốt……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Những điểm cần khắc phục……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………, ngày…….tháng…….năm……….

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Mẫu 3:

Quảng cáo
Quảng cáo

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Thởi gian thử việc Kết quả Ghi chú
Từ ngày Đến ngày Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu

……….., ngày…tháng…năm…

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn