logo

Mẫu bản công văn đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao

  • LS. Hùng Sơn |
  • 24-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 10149 Lượt xem

Mẫu công văn đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể tiến hành kiểm tra chất lượng hàng giao trong những trường hợp nhất định. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.


tai-ve

CÔNG TY …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …/CV-…

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN

Về việc Đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao…………

Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã nhận được lô hàng số………:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Bạn đưa ra các thông tin về lô hàng mà bạn đã nhận)

Theo quy định tại điểm…… Khoản………. Điều……. Hợp đồng/… thì Quý công ty có nghĩa vụ giao…………… với chất lượng:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(bạn đưa ra chỉ tiêu về chất lượng mà các bên đã thỏa thuận)

Tuy nhiên, ngày…/…/…… qua quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện lô hàng số………….. không có chất lượng như nội dung đã thỏa thuận trước đó.

Do vậy, chúng tôi làm Công văn……………… kính gửi tới Quý công ty/…… để Quý công ty/…….. được biết , và kính đề nghị Quý công ty xem xét, tiến hành kiểm tra chất lượng về hàng đã giao của……………….

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

Trưởng phòng…
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu bản công văn đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao
Đánh giá bài viết này

Có thể bạn quan tâm

Video tư vấn pháp luật

Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn image
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son image
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV image
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV
Hotline
Top