logo

Hợp đồng thuê bảo vệ

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 04-01-2021 |
 • Biểu mẫu , |
 • 4760 Lượt xem

Hợp đồng thuê bảo vệ thực chất là hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ, theo đó, bạn có thể hiểu hợp đồng này là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, trong đó, bên bảo vệ có nghĩa vụ thực hiện việc bảo vệ tại một hoặc một số địa điểm nhất định trong một thời gian xác định theo yêu cầu của bên thuê và bên thuê có trách nhiệm trả tiền thuê (thực chất là tiền sử dụng dịch vụ) cho bên bảo vệ. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Tại sao nên sử dụng dịch vụ soạn thảo, review Hợp đồng của Luật sư?


tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Hà Nội, ngày…tháng …năm…

HỢP ĐỒNG THUÊ BẢO VỆ

(Số:……/HĐT-……..)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ…;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…… tại địa chỉ…………….., chúng tôi gồm:

Bên Bảo vệ (Bên A):

Họ và tên:……………………………………………… Sinh năm:………………….

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………….……

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:……………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:……………………………  Số Fax/email (nếu có):…………………………

Người đại diện theo pháp luật:

Ông/Bà………………………………………….. Sinh năm:……………………….…

Chức vụ:……………………………. Căn cứ đại diện:………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………………………………….…….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….….- Chi nhánh………………………- Ngân hàng…………….…

Và:

Bên Thuê (Bên B):

Họ và tên:………………………………………… Sinh năm:………………….……

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………….………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:……………………………………………………………..……………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………..…….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:………………………………….. Số Fax/email (nếu có):………….….……

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….. Sinh năm:…………..…

Chức vụ:……………………………………. Căn cứ đại diện:…………………..….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Nơi cư trú hiện tại:……………………………….……………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:………………..….- Chi nhánh………………- Ngân hàng………..…………

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thuê bảo vệ số……………. ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ thực hiện việc bảo vệ cho……….. tại……….. theo yêu cầu của Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm………….. (địa điểm ký kết hợp đồng) với tổng giá trị là………….. VNĐ (Bằng chữ:…………………… Việt Nam Đồng). Nội dung Hợp đồng cụ thể như sau:

Điều 1.  Công việc phải thực hiện

Bên A đồng ý thực hiện những công việc bảo vệ dưới đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…../…… đến hết ngày…/…./…..

Để bảo vệ …………………………(an ninh cho Nhà hàng…../…)

Kết quả công việc sẽ được xem xét dựa trên các tiêu chí sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Số tiền trên đã bao gồm:……………………………. Và chưa bao gồm:…………………………………

Toàn bộ số tiền đã xác định ở trên sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A qua …. đợt, cụ thể từng đợt như sau:

– Đợt 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức…………… (chuyển khoản qua ngân hàng/trả tiền mặt/…).

– Đợt 2 . Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức…………… (chuyển khoản qua ngân hàng/trả tiền mặt/…).

– …

Số tiền đã xác định theo nội dung trên sẽ được Bên B trả trực tiếp cho đại diện theo……../… của Bên A, cụ thể là:

Ông:………………………………………..  Sinh năm:………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………..………

Quảng cáo

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Và được chứng minh bằng Biên bản nhận tiền/… có chữ ký của những cá nhân sau:

1.Ông:……………………………………………………  Sinh năm:…………..……

Chức vụ:……………………………………………………………………………..…

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

2.Bà:…………………………………………… Sinh năm:……………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………..…

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

(Hoặc:

Gửi qua ngân hàng tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. – Ngân hàng………… có biên lai xác nhận/……… chứng minh)

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng trên nếu có sự thay đổi về giá thị trường/… dẫn tới việc thay đổi/phát sinh các chi phí/…………… thì số tiền chênh lệch/phát sinh trên/… sẽ do Bên …. chịu trách nhiệm.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính theo các quy định/căn cứ sau: …………………

2.Địa điểm và phương thức thực hiện

Bên B có trách nhiệm cung cấp toàn bộ trang bị,… cần thiết cho việc thực hiện công việc đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên A tại………….. Tòan bộ số trang bị,… này sẽ được bên B giao cho………. khi…………… và được bên B giao trả lại với tình trạng như khi nhận (không tính hao mòn trong quá trình thực hiện công việc) cho Bên A tại…………….. Việc giao- nhận trên phải được các bên lập thành văn bản có chữ ký của những cá nhân sau:

1.Ông………………………………………………….. Sinh năm:……………..……..

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

2.Ông……………………………………. Sinh năm:…………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………..….

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Toàn bộ công việc đã được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A thực hiện trong thời gian:

Từ …giờ …phút đến …giờ ….phút (trong đó có………. nghỉ giải lao/ăn trưa/…) từ thứ hai đến thứ sáu trong các tuần, kéo dài từ ngày…./…./….. đến ngày…./…./……

Trong thời gian thực hiện công việc, Bên A có trách nhiệm……………….…………..

Kết quả công việc sẽ được kiểm tra và xác nhận bởi:

Ông…………………………………….. Sinh năm:…………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Vào …………………………………………………………………………………….

Ngoài ra, ngay sau khi hoàn thành công việc trên, Bên B có trách nhiệm………….…

Điều 4. Đặt cọc

Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…./……., Bên B có trách nhiệm giao cho Bên A số tiền là………………..VNĐ (Bằng chữ:…………….. Việt Nam Đồng) để bảo đảm cho việc Bên B sẽ sử dụng dịch vụ của Bên A/… theo nội dung Hợp đồng này, trừ trường hợp…………..

-Trong trường hợp Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ mà Bên B không thuê/… theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Bên A có quyền nhận số tiền trên (cụ thể là……………. VNĐ) để…………….

-Trong trường hợp Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ dẫn đến Hợp đồng không được thực hiện/… thì Bên A có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Bên B và bồi thường một khoản tiền tương đương cho Bên B để…………………

-Trong trường hợp hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng, Bên A có quyền nhận số tiền trên để bù trừ nghĩa vụ thanh toán/đảm bảo……. của Bên B/…

-Trong trường hợp việc không thực hiện được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được giải quyết như sau:………………………………..

Điều 5. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

Cam kết tuân thủ các quy định về an ninh trật tự,… trong quá trình thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này.

2.Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 6.Vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

-Phạt vi phạm bên vi phạm một số tiền là:……………… VNĐ (Bằng chữ:…………. Việt Nam Đồng)

-Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

-Trong trường hợp Bên A có các vi phạm về………. trong bất kỳ thời gian nào khi thực hiện công việc cho Bên B gây ra bất kỳ hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên A, pháp luật và các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ls. Nguyễn Minh Hải
 • thưa luật sư, em muốn hỏi một chút ạ
  Công ty e thuê bảo vệ để bảo vệ một số công trình công ty đang quản lý. hợp đồng có ghi là hợp đồng khoán việc và căn cứ Bộ luật dân sự 2015.
  Có điều là công ty e thuê bảo về công trình chỉ trả lương <2.000.000đồng/ tháng. Không có chế độ Lễ tết hay phép.
  Thời gian làm việc ghi trong hợp đồng là trực 24/24. Khi xảy ra mất mát thì phải chịu trách nhiệm….
  Có công trình thuê bảo vệ 3 tháng, 6 tháng, có nơi thuê 12 tháng luôn nhưng ký 3 tháng 1 lần
  Em muốn hỏi công ty làm thế có đúng ko ạ ?
  Đúng là trong Bộ luật dân sự ko quy định mức tiền lương, nhưng em thắc mắc nếu hợp đồng đơn giản chỉ căn cứ vào Bộ luật dân sự mà có thẻ trả lương nlđ như vậy thì có đúng ko ạ .
  Nếu muốn thuê bv thì phải theo mẫu nào ạ? vì thực ra công ty ko có kinh phí chi trả những lđ bảo vệ như vậy nên mới thỏa thuận ký với họ lương thấp như vậy? Mong luật sư tư vấn ạ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn