Mẫu hợp đồng hứa thưởng mới nhất

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 27-08-2022 |
 • Biểu mẫu , |
 • 923 Lượt xem

Mẫu hợp đồng hứa thưởng? Hứa thưởng là một trong những chế định pháp lý được pháp luật dân sự quy định và điều chỉnh, thể hiện hành vi pháp lý đơn phương của một bên chủ thể. Do vậy, bài viết này của Luật Hùng Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu hợp đồng hứa thưởng mới nhất.

Quảng cáo

Hợp đồng hứa thưởng là gì?

Giao dịch dân sự là hành vi pháp lí đa phương hoặc đơn phương của chủ thể nhằm đạt đến một hậu quả pháp lí nhất định cụ thể. Hứa thưởng chính là hành vi pháp lí đơn phương của một bên chủ thể đưa ra những điều kiện cụ thể nhất định, điều kiện này phải rõ ràng, rành mạch không bị quy định pháp luật cấm và không được trái đạo đức xã hội. Đối tượng của việc hứa thưởng sẽ là một công việc như: tìm kiếm một tài sản hay hoàn thành một công việc cụ thể nào đó,..

Khi chủ thể thứ hai đã thực hiện được công việc mà người hứa thưởng nêu ra, họ sẽ có quyền yêu cầu người hứa thưởng kia phải trả thưởng như họ đã tuyên bố. Việc trả thưởng sẽ phải được tuyên bố cụ thể như đó là một số tiền, một số đồ vật (là tài sản) hoặc người hứa thưởng phải làm cho bên kia một công việc nhất định nào đó.

Như vậy, hứa thưởng sẽ là cam kết của một bên về việc thực hiện nghĩa vụ trả thưởng nếu một bên khác đã thực hiện được những điều kiện do bên hứa thưởng đã đưa ra. Những điều kiện này sẽ không trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội theo quy định tại ĐIều 570 Bộ luật dân sự năm 2015.

Quy định pháp luật về nội dung của hứa thưởng

Bên hứa thưởng

Là cá nhân hoặc pháp nhân cụ thể có đầy đủ về năng lực hành vi dân sự, có nghĩa vụ phải tiếp nhận kết quả công việc mà người khác đã thực hiện xong, đúng với các điều kiện mà bên hứa thưởng đã được đưa ra.

Bên hứa thưởng sẽ có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng nếu chưa đến thời hạn bắt đầu thực hiện công việc. Trường hợp này bên hứa thưởng sẽ phải tuyên bố về thời hạn để bắt đầu thực hiện công việc. Nếu tuyên bố hứa thưởng không quy định về thời hạn để bắt đầu thực hiện công việc thì việc tuyên bố đó có hiệu lực kể từ khi tuyên bố đó được công khai. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng sẽ phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã  được công bố trước đó.

Bên hứa thưởng có thể tuyên bố về thời gian bắt đầu và thời gian để kết thúc thực hiện công việc. Trong khoảng thời gian đó, bên hứa thưởng sẽ phải thực hiện các cam kết của mình nếu người khác đã thực hiện xong những điều kiện đã hứa thưởng. Hết thời gian đó, bên hứa thưởng không buộc phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc do không đúng thời hạn đã quy định.

Bên được trả thưởng

Là người đã hoàn thành nội dung công việc mà bên hứa thưởng đã tuyên bố. Sau khi thực hiện xong công việc sẽ phải thực hiện việc bàn giao lại cho bên hứa thưởng và nhận phần thưởng do bên trả thưởng trả đã đưa ra ban đầu.

Rút lại tuyên bố hứa thưởng

Khi chưa đến hạn để bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng vẫn có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình trước đó. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng sẽ phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

Quy định trên nhằm đảm bảo quyền tự do giao kết hợp đồng giữa các bên tham gia, bên hứa thưởng có thể rút lại việc tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng sẽ chỉ được chấp nhận khi:

– Rút lại tuyên bố hứa thưởng thực hiện công việc khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc đó. Khi không có quy định về thời hạn để bắt đầu thực hiện công việc, thì việc rút lại tuyên bố hứa thưởng sẽ phải được thực hiện trước khi bên được nhận thưởng bắt đầu thực hiện các công việc,

– Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng sẽ phải được thực hiện theo cách thức và phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố trước đó. Nếu vi phạm quy định này thì việc rút lại tuyên bố hứa thưởng sẽ không có hiệu lực pháp luật và bên hứa thưởng vẫn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trả thưởng hoặc bồi thường thiệt hại với bên kia.

Trả thưởng

– Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc đó được hoàn thành, người thực hiện công việc đó sẽ được nhận thưởng.

– Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng nhau để thực hiện nhưng mỗi người thực hiện sẽ độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên sẽ được nhận thưởng.

– Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành một công việc đã được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng sẽ được chia đều cho những người đã hoàn thành đó.  Trường hợp này họ sẽ thực hiện một loại công việc giống nhau, với thời gian giao kết quả công việc là trùng nhau và chỉ có một phần thưởng duy nhất sau khi hoàn thành. Cũng có thể cùng một loại công việc nhưng có nhiều phần thưởng khác nhau, người nào hoàn thành công việc đó đúng so với thời hạn sẽ được nhận một phần thưởng riêng. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc tuyên bố trả thưởng.

– Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện một công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người sẽ được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần họ đã đóng góp của mình.

Mẫu hợp đồng hứa thưởng mới nhất

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu hợp đồng hứa thưởng mới nhất theo quy định pháp luật:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỨA THƯỞNG

Số: ………/……/HĐHT

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…. tại:……………… – Địa chỉ ………………, chúng tôi gồm: 

BÊN HỨA THƯỞNG:

Họ và tên:………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………..do……………..cấp ngày ……………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:………………

(Sau đây gọi là “Bên A”).

BÊN ĐƯỢC HỨA THƯỞNG:

Quảng cáo

Họ và tên:………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………..do……………..cấp ngày ……………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:………………

(Sau đây gọi là “Bên B”).

Bằng hợp đồng này, Bên A và Bên B trên đây đã thỏa thuận và cam kết thực hiện đúng đầy đủ theo những điều khoản đã được hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỨA THƯỞNG

Bên A và Bên B thống nhất rằng Bên B sẽ tìm kiếm, giới thiệu và làm trung gian để Bên A chuyển nhượng số tiền ngoại tệ (…… USD – Bằng chữ:….) của Bên A đang sở hữu và lưu giữ tại …… 

Các Bên thống nhất rằng, sau khi khi Bên B giới thiệu cho bên thứ ba mua một phần hoặc toàn bộ số tiền ngoại tệ trên đây, Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B theo nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này ngay sau khi Bên A ký hợp đồng chuyển nhượng với bên thứ ba do Bên B giới thiệu mà không phụ thuộc vào kết quả của việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng của Bên A và bên thứ ba do Bên B giới thiệu.

Điều 2: MỨC TRÍCH THƯỞNG VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN TRÍCH THƯỞNG

2.1. Ngay sau khi Bên A ký hợp đồng chuyển nhượng với bên thứ ba do Bên B giới thiệu, Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B với số tiền là …….VNĐ (Bằng chữ:….. đồng).

2.2.  Bên A sẽ thanh toán tiền trích thưởng Bên B theo hình thức tài khoản bên B cung cấp.

Số tài khoản:……………….

Ngân hàng:………………….

Chủ tài khoản:………………………

Điều 3: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh các tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;

– Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên sẽ có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI

– Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thực hiện giao kết hợp đồng này;

– Hai bên đã tự đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng và ký vào hợp đồng này;

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết;

– Hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi bản 02 trang có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Các bên đã đọc, hiểu rõ toàn bộ nội dung của hợp đồng và đồng ý ký tên trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lừa dối./.

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………………….

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………………

Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………………….

Tư vấn soạn thảo hợp đồng hứa thưởng

Luật Hùng Sơn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về hợp đồng, giải quyết tranh chấp những phát sinh trong hợp đồng sẽ luôn là lựa chọn đúng đắn khi các bạn tìm đến. Đến với Luật Hùng Sơn bạn sẽ nhận được:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng hứa thưởng;
 • Tham gia đàm phán hợp đồng hứa thưởng,
 • Tư vấn và tham gia các giai đoạn thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng hứa thưởng cùng với khách hàng;
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của khách hàng để từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng hứa thưởng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng hứa thưởng của khách hàng với các đối tác theo các yêu cầu của khách hàng và theo quy định của pháp luật;
 • Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của khách hàng và theo quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp luật về hợp đồng hứa thưởng theo yêu cầu của khách hàng;
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng hứa thưởng;
 • Tư vấn, giải thích nội dung liên quan đến hợp đồng hứa thưởng cho khách hàng;
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến hợp đồng hứa thưởng của khách hàng.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Luật Hùng Sơn về Mẫu hợp đồng hứa thưởng mới nhất năm 2021. Nếu các còn bất cứ vấn đề nào chưa được làm rõ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi đến số Tổng đài: 19006518

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn