logo

Hợp đồng đấu thầu

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 11-04-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1170 Lượt xem

Mẫu hợp đồng đấu thầu cung cấp hàng hóa bao gồm các thông tin đầy đủ về việc ký kết hợp đồng tư vấn đấu thầu giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU

(Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa)

_______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Hợp đồng số: ____________________________

Gói thầu: ________________________________  [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án:_____________________________ [Ghi tên dự án]

– Căn cứ (1) _______________ (Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội);

– Căn cứ (2) _______________ (Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội);

– Căn cứ (2) _______________  (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội);

– Căn cứ (2) _______________  (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng);

– Căn cứ Quyết định số _____ ngày ___ tháng ___ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ___ năm ____ của bên mời thầu;

– Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ___ tháng ___ năm ______;

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]: ________________________________________

Địa chỉ: _____________________________________________________________________

Điện thoại: __________________________________________________________________

Fax: _______________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Tài khoản: __________________________________________________________________

Mã số thuế: __________________________________________________________________

Đại diện là ông/bà: ____________________________________________________________

Chức vụ: ____________________________________________________________________

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ___ tháng ___ năm ___ (trường hợp được ủy quyền).

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]: ________________________________________

Địa chỉ: _____________________________________________________________________

Điện thoại: __________________________________________________________________

Fax: _______________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Quảng cáo

Tài khoản: __________________________________________________________________

Mã số thuế: __________________________________________________________________

Đại diện là ông/bà: ____________________________________________________________

Chức vụ: ____________________________________________________________________

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ___ tháng ___ năm ___ (trường hợp được ủy quyền).

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Danh mục hàng hóa và các Phụ lục khác);

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

3. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;

4. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

5. Điều kiện chung của hợp đồng;

6. Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

7. Hồ sơ mời thầu và các tài liệu bổ sung hồ sơ mời thầu (nếu có);

8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng nêu tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho bên A đầy đủ các loại hàng hóa như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng: __________________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 100 ngàn USD + 5 tỷ VND (một trăm ngàn đôla Mỹ và 5 tỷ đồng Việt Nam)]

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu tại Điều 13 ĐKCT.

Điều 6. Hình thức hợp đồng: _______________________________________

[Nêu các hình thức hợp đồng phù hợp với Điều 6 ĐKCT].

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ________________________________

[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khoản 2 Mục 1 BDL, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ______ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 1 ĐKCT].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư giữ ____ bộ, nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn