logo

Giấy biên nhận tiền mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 04-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1134 Lượt xem

Giấy biên nhận tiền là mẫu giấy nhận tiền được sử dụng trong giao dịch mua bán, phân chia tài sản cá nhân làm căn cứ pháp lý hợp pháp cho bên nhận tiền và bên giao tiền. Tải mẫu giấy biên nhận tiền và nhập đầy đủ thông tin và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã được ghi trên mẫu.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…… tại………………………………….. , Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………………………………………………..

Số chứng minh thư:………………….. Ngày cấp:……………………… Nơi cấp:………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……………………………………………………

Số chứng minh thư:………………….. Ngày cấp:……………………… Nơi cấp:………………………..

Đại chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………………………….. được lập ngày…..tháng…..năm 2010 tại…………………….. Ông/Bà:……………………………………

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………….. VNĐ (viết bằng chữ:…………. ).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………, ngày…tháng…năm…
 BÊN GIAO TIỀN    BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư:………………….. Ngày cấp:……………………… Nơi cấp:………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:         (Viết bằng chữ:……………………………………….. ) theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn