logo

Bộ Tài Chính là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài Chính

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 19-07-2021 |
 • Tin tức , |
 • 1124 Lượt xem

Bộ Tài Chính là một trong những cơ quan Nhà nước có chức năng vô cùng quan trọng trong hệ thống bộ máy các cơ quan Nhà nước. Vậy, Bộ Tài Chính là gì? Vị trí, chức năng và quyền hạn của Bộ Tài Chính sẽ được Luật Hùng Sơn giới thiệu ở bài viết sau:

Quảng cáo

1. Bộ Tài Chính là gì?

Bộ Tài Chính là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực: Tài chính – ngân sách (trong đó bao gồm: Ngân sách nhà nước; thuế; các khoản phí, lệ phí và các thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; tài sản công theo quy định của pháp luật); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động về dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Tài Chính tiếng anh là gì?

Bộ Tài Chính trong tiếng Anh gọi là: the Ministry of Finance. Tên viết tắt là: MOF.

. Bộ tài chính được định nghĩa sang tiếng anh như sau:

The Ministry of Finance has the function of implementing the State management in finance which are state budget, tax, fees and other revenues of the State budget, national reserve, State financial funds, financial investment, corporate finance and financial services; customs; accounting; independent auditing; insurance; prices; securities; conducting the ownership rights to the State’s investment capital in enterprises according to regulations of the Law.

bộ tài chính là gì

3. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài Chính

Căn cứ theo Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và các cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ về các dự án luật, dự thảo về nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của bộ đã được phê duyệt và các dự án hay các đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn, hàng năm về các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ; dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Ban hành các thông tư, các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chiến lược, các quy hoạch, kế hoạch sau khi được ban hành, phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thông tin và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ quản lý.

5. Về quản lý hoạt động ngân sách nhà nước:

 • Tổng hợp, lập, trình Chính phủ các kế hoạch tài chính;
 • Xây dựng và trình Chính phủ phương án bổ sung dự toán số tăng thu của ngân sách nhà nước, các phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương và phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước theo quy định;
 • Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng bộ, các cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương, nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;
 • Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương và sử dụng các quỹ dự trữ tài chính của trung ương và các nguồn dự trữ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trong việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quy định theo thẩm quyền các định mức phân bổ và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
 • Hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước;
 • Tổ chức và thực hiện ngân sách nhà nước, điều hành ngân sách trung ương theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách các cấp;
 • Kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; hướng dẫn việc quản lý, điều hành ngân sách của các bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các địa phương;
 • Tổ chức, chỉ đạo thực hiện hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước và định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách theo quy định của pháp luật;
 • Thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tổng hợp, trình Chính phủ để trình Quốc hội phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước;
 • Chi ứng trước ngân sách trung ương theo thẩm quyền hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
 • Thu hồi các khoản chi ứng trước của ngân sách trung ương;
 • Chủ trì báo cáo Chính phủ tình hình giải ngân, quyết toán kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 • Lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ quyết định chính sách và giải pháp tài chính trong phạm vi được phân công để kiềm chế và chống lạm phát hoặc thiểu phát trong nền kinh tế.

6. Về quản lý thuế, phí, lệ phí và các loại thu khác của ngân sách nhà nước;

7. Về quản lý quỹ ngân sách và quỹ dự trữ nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và quản lý ngân quỹ nhà nước;

8. Về quản lý dự trữ quốc gia;

9. Về quản lý về tài sản công;

10. Về tài chính doanh nghiệp và việc quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp;

11. Về quản lý các khoản vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công và các khoản nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay và nguồn viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài;

12. Về hoạt động kế toán và kiểm toán;

13. Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Quảng cáo

14. Quản lý nhà nước về hoạt động bảo hiểm;

15. Về quản lý tài chính của các tổ chức tài chính và các dịch vụ tài chính:

 • Xây dựng và trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành về các chính sách huy động vốn của Chính phủ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trên thị trường tài chính; xây dựng cơ chế và chính sách để thực hiện cấp, cấp lại, điều chỉnh hoặc gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với tổ chức định mức tín nhiệm hay doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện và các hoạt động trung gian tài chính hoạt động trên thị trường tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo quy định;
 • Xây dựng và trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về quy hoạch và ban hành cơ chế chính sách và mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số hay đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng;
 • Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino, trò chơi có thưởng;
 • Kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược hay casino và trò chơi điện tử có thưởng; cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, đặt cược hay casino và trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Xây dựng và trình Chính phủ ban hành các chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; các chính sách tín dụng ưu đãi khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các quỹ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động giám sát đối với các tổ chức hoạt động dịch vụ tài chính, tư vấn thuế và thẩm định giá và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

16. Về hải quan:

 • Xây dựng và trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;
 • Ban hành theo thẩm quyền các văn bản về hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ kiểm tra và giám sát hải quan; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu và các hoạt động thống kê hải quan theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của ngành hải quan theo quy định của Luật hải quan và các quy định khác của pháp luật khác.

17. Về lĩnh vực giá:

 • Xây dựng và trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện định hướng điều hành giá hàng năm;
 • Xây dựng và trình Chính phủ ban hành quy định về phân cấp quản lý giá, cơ chế quản lý giá hàng hóa và dịch vụ do Nhà nước định giá; chủ trì, phối hợp với các bộ, ban ngành, UBND cấp tỉnh kiểm tra các yếu tố hình thành giá đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Chủ trì, phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quyết định về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; các quy định về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để các bộ, ban ngành, địa phương, các hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh lập phương án giá và làm các cơ sở thẩm định các phương án giá, kiểm tra các yếu tố hình thành giá; phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn phương pháp định giá đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của các bộ, ngành;
 • Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh mục về hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; danh mục các mặt hàng được lập quỹ bình ổn giá và danh mục các hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá;
 • Chủ trì và phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ quyết định chủ trương và biện pháp bình ổn giá; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật;
 • Thẩm định các phương án giá do các bộ, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước xây dựng, trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định; theo dõi, giám sát, phối hợp trong việc định giá hàng hóa và dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của các bộ, ngành; kiểm tra và thẩm định giá đất theo quy định của pháp luật về giá; chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện chính sách, các biện pháp về giá và các quyết định về giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc phê duyệt;
 • Quyết định theo thẩm quyền về giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước đã định giá; hướng dẫn về việc quyết định mức giá cụ thể các loại hàng hóa, dịch vụ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về giá tối thiểu, giá tối đa và khung giá theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệp thương giá và thực hiện tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật;
 • Trình các cấp có thẩm quyền quy định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá;
 • Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, đình chỉ việc hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về thẩm định giá theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Chủ trì và phối hợp với các bộ, các cơ quan liên quan quy định cụ thể về danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá, kê khai giá; hướng dẫn các quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký giá và kê khai giá thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện;
 • Hướng dẫn và kiểm tra cũng như kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá và thẩm định giá;
 • Thẩm định giá tài sản của Nhà nước theo sự phân công của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

18. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và công tác thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

19. Về lĩnh vực hợp tác quốc tế:

 • Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng các phương án và tổ chức đàm phán về các dự thảo điều ước quốc tế song phương, đa phương về thuế (bao gồm: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tránh đánh thuế hai lần và các loại thuế khác theo quy định về pháp luật thuế), dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán hay hải quan và các lĩnh vực về tài chính khác theo ủy quyền của Chính phủ;
 • Đàm phán và ký kết điều ước quốc tế về tài chính theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ; đại diện của Chính phủ Việt Nam tại các diễn đàn tài chính quốc tế song phương, đa phương theo phân công của Chính phủ.

20. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

21. Quyết định các chủ trương, các biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo các hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc bộ.

22. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và các tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

23. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao; kiểm tra và theo dõi tình hình thực hiện cũng như thi hành pháp luật tài chính theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chế độ quản lý tài chính hoặc ngân sách và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của bộ.

24. Về cải cách hành chính:

 • Xây dựng và trình Chính phủ ban hành các chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính công phục vụ chương trình cải cách hành chính nhà nước từng thời kỳ;
 • Quyết định và chỉ đạo thực hiện các chương trình cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

25. Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế công chức; vị trí về việc làm, cơ cấu viên chức theo các chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định về việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng hay kỷ luật; các chế độ chính sách; đào tạo, bồi dưỡng về cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

26. Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư phát triển và xây dựng trong toàn ngành thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

27. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

4. Địa chỉ Bộ Tài Chính

Địa chỉ trụ sở Bộ Tài Chính: Số 28 Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (84-24)2220.2828-2888

Fax:(84-24)2220.8091 Email: support@mof.gov.vn

5. Một số từ ngữ tiếng anh liên quan đến Bộ Tài Chính

Một số từ ngữ tiếng anh liên quan đến bộ Tài chính hay sử dụng:

Tiếng Anh Tiếng Việt
Account holder Chủ tài khoản
Banker Chủ ngân hàng
Banking market Thị trường ngân hàng
Accept the bill Chấp nhận hối phiếu
Accommodation bill Hối phiếu khống
Adapt Điều chỉnh
Bad debt Cho nợ quá hạn

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Luật Hùng Sơn Bộ tài chính là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Bộ tài chính. Nếu các bạn còn bất cứ vấn đề nào chưa được làm rõ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số Tổng đài: 19006518

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn