Biên bản thanh lý tài sản cố định

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 20-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1598 Lượt xem

Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định…Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày……tháng……năm….

Số:……………..

Nợ:…………….

Có:…………….

Căn cứ Quyết định số: …………………ngày……tháng……năm….. của ……………….về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện ………………… Trưởng ban

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện …………………. Ủy viên

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện ………………… Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ……………………………………………………………………

Quảng cáo

– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………………………………….

– Nước sản xuất (xây dựng)……………………………………………………………………………………………..

– Năm sản xuất……………………………………………………………………………………………………………….

– Năm đưa vào sử dụng …………………….. Số thẻ TSCĐ……………………………………………………….

– Nguyên giá TSCĐ………………………………………………………………………………………………………..

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý……………………………………………………………….

– Giá trị còn lại của TSCĐ……………………………………………………………………………………………….

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……tháng…… năm…..

Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ: ………………………….. (viết bằng chữ)…………………………………………….

– Giá trị thu hồi: ……………………………………. (viết bằng chữ)………………………………………………..

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày……tháng…….năm……..

Ngày……..tháng…….năm…..

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn