logo

Báo cáo tổng kết công tác Đảng

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 14-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1474 Lượt xem

Báo cáo tổng kết công tác Đảng là mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng năm nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm sau.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………………………..

CHI BỘ…………………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày …… tháng  01 năm 20….

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM ……….

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM ……….

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ,

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM ……….

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (có 2 phần: 1.1. Ưu điểm; 1.2. Khuyết điểm).

– Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của chi bộ và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao;

– Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác;

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (có 2 phần: 2.1. Ưu điểm; 2.2. Khuyết điểm).

– Lãnh đạo công tác quốc phòng toàn dân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở đơn vị.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (có 2 phần: 1.1. Ưu điểm; 1.2. Khuyết điểm).

– Việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

– Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm …) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Việc nắm tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết.

2. Công tác tổ chức xây dựng đảng (có 2 phần: 2.1. Ưu điểm; 2.2. Khuyết điểm).

– Công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng

chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội

ngũ cán bộ, đảng viên;

– Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ;

thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;

– Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;

– Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên; nhất là ở những địa bàn trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên.

3. Công tác kiểm tra, giám sát (có 2 phần: 3.1. Ưu điểm; 3.2. Khuyết điểm).

– Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử lý đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác;

4. Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội (có 2 phần: 4.1. Ưu điểm; 4.2. Khuyết điểm).

– Công tác xây dựng và phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền; việc xem xét, giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân thuộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở;

– Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức; xây dựng khối đoàn kết toàn đơn vị.

III. MỐI QUAN HỆ (có 2 phần: 1. Ưu điểm; 2. Khuyết điểm).

– Mối quan hệ giữa chi bộ với lãnh đạo đơn vị, với lãnh đạo Nhà trường, các khoa, phòng, ban và các tổ chức chính trị – xã hội trong Nhà trường.

Quảng cáo

– Mối quan hệ giữa chi bộ với các tổ chức đảng cấp trên.

IV. THI ĐUA KHEN, THƯỞNG (đề xuất khen, thưởng)

1. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

1.1. Tập thể

1.2. Cá nhân

1. Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình

1.1. Tập thể

1.2. Cá nhân

V. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

1. Những ưu điểm chính và nguyên nhân

1.1. Những ưu điểm chính

1.2. Nguyên nhân ưu điểm

2. Những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khuyết điểm, hạn chế

2.2. Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế

3. Bài học kinh nghiệm

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM ……….

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU

1. Phương hướng chung

2. Mục tiêu cụ thể

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Lãnh đạo thực hiện nhiêm vụ chính trị

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

2.2. Công tác tổ chức xây dựng đảng

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

2.4. Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội

3. Mối quan hệ (các tổ chức Đảng các cấp, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội)

Nơi nhận:                                                                                                                                          T/M CHI BỘ

– Đảng ủy Trường ĐHQB (để b/c);                                                                                                       BÍ THƯ

– Lưu chi bộ.                                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ và tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn