Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 821 Lượt xem

Mẫu số 01-BH: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh quyết toán số hàng đại lý ký gửi tại đơn vị trong khoảng thời gian đã ký kết từ trước… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Mẫu 1: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ……………………….

Địa chỉ: ………………………

Mẫu số 01 – BH
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày….tháng….năm ….

Quyển số: ………………….

Số: ……………………………

Nợ: …………………………..

Có: …………………………..

Căn cứ Hợp đồng số: ……..ngày……tháng…….năm………. về việc bán hàng đại lý (ký gửi),

Chúng tôi gồm:

– Ông /Bà ……………………….. chức vụ ………. Đại diện ………………. có hàng đại lý (ký gửi).

– Ông /Bà ……………………….. chức vụ ………. Đại diện …………………………………………………

– Ông /Bà ……………………….. chức vụ ………. Đại diện ……. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).

– Ông /Bà ……………………….. chức vụ ………. Đại diện đơn vị ………………………………………

I- Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày ……./…../…. đến ngày …./…./….. như sau:

Số TT Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm (hàng hóa) Đơn vị tính Số lượng tồn đầu kỳ Số lượng nhận trong kỳ Tổng số số hàng đã bán trong kỳ Số lượng tồn cuối kỳ
Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1+2 4 5 6 7 = 3-4
Cộng x x x x x x x

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ………………………………………………………………………….

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)……………………………………………..

IV- Số tiền được nhận lại:…………………………………………………………………………………………

+ Hoa hồng…………………………………………………………………………………………………………….

+ Thuế nộp hộ…………………………………………………………………………………………………………

+ Chi phí (nếu có)……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt:……………………………………………………………………………………………………………..

+ Séc:…………………………………………………………………………………………………………………….

VI- Số tiền nợ lại (VI= III – IV – V)

* Ghi chú:………………………………………………………………………………………………………………

Giám đốc đơn vị
gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng thanh toán
(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng đơn vị
gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng đơn vị
nhận bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ……………..

Địa chỉ: ……………

Mẫu số 01 – BH

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày … tháng … năm …

Quyển số: …………

Số: …………………..

Nợ: ………………….

Có: …………………..

Căn cứ Hợp đồng số:……. ngày … tháng … năm … về việc bán hàng đại lý (ký gửi),

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà ……… chức vụ ……… Đại diện……………………………………có hàng đại lý (ký gửi).

– Ông/Bà ……… chức vụ ……… Đại diện …………………………………………………………………….

– Ông/Bà ……… chức vụ ……… Đại diện ……………………….. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).

– Ông/Bà ……… chức vụ ……… Đại diện đơn vị …………………………………………………………..

I – Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày …./…/… đến ngày …/…/…. như sau:

Số

TT

Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm (hàng hoá) Đơn vị tính Số lượng tồn đầu kỳ Số lượng nhận trong kỳ Tổng số Số hàng đã bán trong kỳ Số lượng  tồn cuối kỳ
Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1+2 4 5 6 7 = 3 – 4
Cộng x x x x x x x

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ……………………………………………………………………….

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6) ………………………………………

IV- Số tiền được nhận lại: ……………………………………………………………………………………..

+ Hoa hồng ……………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

+ Thuế nộp hộ ………………………………………………………………………………………………………..

+ Chi phí (nếu có) …………………………………………………………………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………………………………………..

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: ………………………………………………………………………………………………………

+ Séc: ……………………………………………………………………………………………………………..

VI- Số tiền nợ lại (VI= III – IV – V)

* Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………………………..

Giám đốc đơn vị gửi       hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng

thanh toán

(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị

nhận bán hàng đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng đơn vị gửi hàng đại lý (ký gửi)
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng đơn vị nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên)

Mẫu 3: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 – BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày …tháng …năm … Quyển số: …………..

Số: ……………………….

Nợ: ………………………

Có: ………………………

Căn cứ hợp đồng số: ……ngày …tháng …năm …về việc bán hàng đại lý (ký gửi).

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ …………………………………………………….

Đại diện ……………………………………………..có hàng đại lý (ký gửi)

– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ …………………………………………………….

Đại diện ………………………………………………………………………………………………………………..

– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ …………………………………………………….

Đại diện ……………………………………………..nhận bán hàng đại lý (ký gửi)

– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ …………………………………………………….

Đại diện ………………………………………………………………………………………………………………..

I- Thanh, quyết toán số hàng đại lý từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… như sau:

Số TT Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm( hàng hóa) Đơn vị tính Số lượng tồn đầu kỳ Số lượngnhận trong kỳ Tổng số Số hàng đã bán

trong kỳ

Số lượng tồn cuối kỳ
Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3= 1+2 4 5 6 7= 3- 4
Cộng

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ……………………………………………………………………….

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)

IV- Số tiền được nhận lại: ……………………………………………………………………………………..

+ Hoa hồng: …………………………………………………………………………………………………………..

+ Thuế nộp hộ: ……………………………………………………………………………………………………….

+ Chi phí (nếu có): ………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………………………………..

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: …………………………………………………………………………………………………………….

+ Séc: ……………………………………………………………………………………………………………………

VI- Số tiền nợ còn lại (VI = III – IV – V)

* Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………………………..

Giám đốc đơn vị gửi

hàng đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng

thanh toán

(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị

nhận hàng bán đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng đơn vị gửi

hàng đại lý(ký gửi)

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng đơn vị nhận

bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn